Studiegids

nl en

Propedeuse Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.

In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.

De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie;

 • kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen;

 • kennis van en inzicht in begrippen en methoden van hulpvakken;

 • Inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis.

De student kan:

 • gegevens uit vakliteratuur selecteren en ordenen,

 • een wetenschappelijk debat analyseren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Gastcolleges

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 110

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen in twee deeltoetsen van ieder vijf essayvragen.

 • In het eerste tentamen is meer aandacht voor geschiedtheorie, in het tweede tentamen ligt de nadruk op de historiografie.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Herkansing waarbij studenten dat deeltentamen kan / die deeltentamens kunnen overdoen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Studieschema

Literatuur

 • Robert C. Williams, The Historian’s Toolbox: A Student’s Guide to the Theory and Craft of History, second edition (Armonk; London: M. E. Sharpe, 2007)

 • Reader met enkele artikelen. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Contact

Bij de coördinator: dhr. Drs. A.P. van Veldhuizen