Studiegids

nl en

Economische crisis in historisch perspectief

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

De Aziëcrisis in de late jaren negentig en de recente subprime crisis hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat ze als donderslag bij heldere hemel uitbraken; haast niemand had ze voorspeld. Dit BA3 seminar economische geschiedenis beoogt deze beide crises, die zoveel opzien hebben gebaard, aan een systematische vergelijking te onderwerpen. Zijn er meer overeenkomsten dan de zojuiste genoemde? Zijn er fundamentele verschillen? Hadden we méér kunnen leren van de Aziëcrisis? Het gezamenlijke onderzoek vangt aan met het bestuderen van relevante overzichtsliteratuur (onder Literatuur wordt een bruikbaar handboek vermeld). Vervolgens kiezen de deelnemers afzonderlijke thema’s of landen en bereiden ze referaten en werkstukken voor, al dan niet in teamverband. Als bronnen dienen onder meer recente publicaties en statistieken die via internet opgespoord zullen worden. Kennis van de stof van het hoorcollege ‘Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw’ en het hulpvak ‘Statistiek voor historici’ is handig, maar vormt geen vereiste voor deelname.

Leerdoelen

De student kan

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student heeft

 • kennis van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis, meer specifiek van: de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie;

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap

Collegespecifieke leerdoelen:
Inzicht krijgen in het verloop en de verklaringsmodellen van zowel de Aziëcrisis in 1997/98 als de subprime crisis vanaf 2008

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast = 280 uur, als volgt verdeeld:

 • contacturen 28 uur,

 • lezen van algemene literatuur 56 uur,

 • presentaties 16 uur,

 • onderzoek en werkstuk 180 uur

Toetsing

De beoordeling is gebaseerd op de volgende onderdelen:

 • participatie in het college en 3 mondelinge presentaties (leerdoel: deelname aan discussie en oefening in houden van referaten)

 • werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie (leerdoel: gegevensbewerking, analyse en schriftelijke verslaglegging van bevindingen).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. De weging tussen de onderdelen is als volgt: participatie en presentaties 33 %, afsluitend werkstuk 67 %.

Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor berichten aan studenten, uitwisseling van informatie over literatuur en verspreiding van presentaties.

Literatuur

Als handboek zal worden gebruikt: Andrew Sheng, From Asian to Global Financial Crisis (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Aanpalende literatuur zal worden bekendgemaakt op het eerste college.

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. Dr. J.T. Lindblad