Studiegids

nl en

Vroegmoderne globalisering: stedelijke knooppunten en hun eerste confrontaties met de wereld, 1500-1800

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Dit college richt zich op de sociaal-economische aspecten van historische globalisering en verstedelijking in de periode tussen 1500 en 1800. De deelnemers aan dit college bestuderen in de eerste zes weken algemene literatuur die tijdens college intensief wordt bediscussieerd. In de tweede helft van het college zetten zij een onderzoek op in de archieven van een van de koloniale handelscompagniën die te vinden zijn in het Nationaal Archief te Den Haag.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis, meer specifiek van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd.
  1. kennis van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van de Economische Geschiedenis, meer specifiek van de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie.
  1. kennis van en inzicht in het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 280 uur.

 • 2 uur werkcollege per week verdeeld over 12 weken (2× 6).

 • Verplichte literatuur (week 1 t/m 6).

 • Onderzoek en presentatie van het onderzoek (mondeling en schriftelijk) (week 7 t/m 12).

Toetsing

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Opdrachten (literatuuropdrachten, onderzoeksopzet en archiefplan)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie en participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a-d, 3, 5, 6, 7-11

Weging
Werkstuk: 70%
Opdrachten: 20%
Mondelinge presentatie en participatie: 10 %

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, met de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Blackboard speelt een centrale rol in de cursus. Alle opdrachten en de leesstof zijn beschikbaar via blackboard. De wekelijkse literatuuropdrachten, onderzoeksplannen en het werkstuk worden via blackboard ingeleverd.

Literatuur

 • Jurgen Osterhammel and Niels P. Petersson, Globalization: A Short History (Princeton: Princeton University Press, 2009).

 • Overige literatuur zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

via uSis.

Contact

Dr. K.J. Fatah-Black
Dhr. J.J.S. van den Tol