Studiegids

nl en

Romeinse slavernij

Vak
2014-2015

Toegangseisen

 • Geschiedenisstudenten: Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

 • GLTC studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

 • OCMW studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Het lijdt geen twijfel dat slavernij de Romeinse wereld in hoge mate structureerde en daarmee wezenlijk van belang is voor ons begrip van de Romeinse samenleving. Maar over de manier waarop dat gebeurde verschillen historici sterk van mening. Een van de grote problemen is de enorme variëteit die de Romeinse slavernij kende. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de verschillen in behandeling. Enerzijds zijn er voorbeelden waarin slaven met grote affectie werden omringd en de facto onderdeel van het gezin van de eigenaar uitmaakten, anderzijds konden slaven met ongekende wreedheid worden bejegend. Enerzijds werden slaven volledig ontdaan van hun persoonlijkheid, werden ze uit hun omgeving weggerukt, van een nieuwe naam werden voorzien en stonden ze buiten de reguliere sociale orde. Anderzijds werden ze na verloop van tijd vaak niet alleen vrijgelaten maar kregen daarbij ook nog eens het Romeinse burgerschap, waarmee ze in het hart van de Romeinse samenleving werden opgenomen. Laten deze contradicties zich met elkaar rijmen?
De afgelopen jaren is een aantal belangrijke nieuwe publicaties over Romeinse slavernij en vrijlating verschenen, maar daarmee is de consensus niet groter geworden. In dit college zullen we aan de hand van de recente en oudere historiografie over slaven en vrijgelatenen proberen opnieuw de balans op te maken.
In het eerste deel van het college wordt het debat geanalyseerd aan de hand van het boek van McKeown en aantal door hem besproken sleutelpublicaties.In het tweede deel presenteren studenten hun eigen werk en worden een aantal belangrijke antieke bronnen besproken.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van de Griekse-Romeinse oudheid, in het bijzonder de sociaal-economische structuren in de periode 100 v.C. – 200 n.C.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.
  1. inhoudelijke kennis verworven over Romeinse slavernij, en de rol die slavernij speelt binnen de Romeinse maatschappij.
  1. het grotere historische debat over Romeinse slavernij geanalyseerd aan de hand van een selectie van een aantal sleutelpublicaties.
  1. globaal inzicht verworven in de verschillende wetenschappelijke paradigma’s waarin het slavernij-debat zich beweegt.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC = 280 uur.

 • college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • gezamenlijk te lezen literatuur: 500 pagina’s: 70 uur

 • opdracht 1: 10 uur

 • opdracht 2: 10 uur

 • opdracht 3: 10 uur

 • opdracht 4: 10 uur

 • becommentariëren elkaars werk op blackboard: 4 uur

 • voor werkstuk te lezen specifieke literatuur 700 pagina’s: 100 uur

 • schrijven werkstuk: 40 uur

Toetsing

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 6-12

 • Opdracht 1 (voorlopige bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1a-b

 • Opdracht 2 (inleiding werkstuk & uitgewerkte vraagstelling)
  Getoetste leerdoelen: 1a-d, 2a-e, 10-11

 • Opdracht 3 (verzameling relevante vertaalde klassieke bronnen)
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 8

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1a-d, 2a-d, 10-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

Weging
Werkstuk: 50%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 10%
Opdracht 3: 10%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard . Hierop wordt het collegeschema en verdere literatuur bekend gemaakt en de opdrachten verder uitgelegd. Verder wordt Blackboard gebruikt om elkaars werk te becommentariëren.

Literatuur

Aan te schaffen: Niall McKeown, The Invention of Ancient Slavery (Londen, Bloomsbury 2007).

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. Dr. L.E. Tacoma

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.