Studiegids

nl en

De Atlantische Ontmoeting

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Het stichten van een nieuwe samenleving in een vrije ruimte heeft al eeuwen tot de verbeelding gesproken. Al vanaf de late vijftiende eeuw werden er in Europa fabelachtige verhalen verteld over wat er te vinden zou zijn langs de Afrikaanse kust en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Na het opgang komen van scheepvaartverbindingen ontstond er rond de Atlantische Oceaan geleidelijk een geïntegreerde wereld waar goederen, mensen en ideëen werden uitgewisseld en gevormd.

Kolonisten, Joodse vluchtelingen, avonturiers, Hugenoten, missionarisen en soldaten ontmoetten overzee echter niet altijd het paradijs waar zij naar opzoek waren, ze troffen er een wereld aan die getekend werd door strijd met de inheemse bevolking, tropische ziekten, corruptie en slavernij. Op de Afrikaanse westkust bekwaamden vorsten en handelaren zich in de slavenhandel, en raakten ze in onderlinge conflicten verwikkeld. De droom om een egalitaire gemeenschap te stichten, zieltjes te winnen of aan het hoofd van een bloeiende samenleving te komen staan kwamen zelden uit. Sommige mensen wisten natuurlijk fabelachtige rijkdom te vergaren, maar voor nog veel meer betekende het ontstaan van de Atlantische wereld dat zij een ongewisse toekomst tegemoet gingen.

In dit college bespreken we wekelijks hoe de vorming van de Atlantische wereld in de vroegmoderne tijd grote culturele, sociale en economische veranderingen opgang bracht.

Leerdoelen

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;

  • een realistische planning hanteren;
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  • een beargumenteerde conclusie formuleren;
  • feedback geven en ontvangen aanwijzingen van de docent verwerken.

De student heeft:

 • kennis van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

 • kennis van de integratie van de Atlantische wereld in de vroegmoderne tijd;

 • kennis van de culturele uitwisseling die opgang kwam als gevolg van de vorming van de Atlantische wereld;

 • kennis van de historiografische debatten over Atlantische wereld;

 • voldoende expertise opgedaan om te benoemen hoe de debatten over de Atlantische wereld het beeld van de Nederlandse expansie in het Atlantisch gebied hebben veranderd;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • werkcollege;

 • zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • 2 uur werkcollege per week verdeeld over 12 collegeweken (24 uur);

 • bestuderen literatuur ca. 700 pagina’s (ca. 100 uur);

 • verzamelen literatuur (50 uur);

 • voorbereiding presentatie en referaat (6 uur);

 • opstellen onderzoeksvoorstel en schrijven paper (100 uur).

Toetsing

 • werkstuk van 6000 woorden (60 % van het eindcijfer) (leerdoel 4 t/m 9);

 • opdrachten (20 % van het eindcijfer):

  • literatuurbespreking (leerdoel 2, 8, 9 en 11);
  • literatuurlijst bij het gekozen deelthema (leerdoel 3);
  • onderzoeksopzet (leerdoel 4);
  • schrijfplan (leerdoel 4).
 • groepsopracht aanleveren van artikel of hoofdstuk ter bespreking in het college (10 % van het eindcijfer) (leerdoel 1, 10 en 11);

 • referaat (10 % van het eindcijfer) (leerdoel 4).

Wat betreft de weging het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Alleen herkansing van het werkstuk is mogelijk.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het inleveren van opdrachten;

 • communicatie.

Literatuur

Aanschaffen

 • Armstrong, Catherine, en Laura M Chmielewski. The Atlantic Experience: Peoples, Places, Ideas (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013);

 • Bailyn, Bernard. Atlantic History: Concept and Contours (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.

Open Access Download

 • Gert Oostindie en Jessica V. Roitman, red. Dutch Atlantic Connections, 1680-1800: Linking Empires, Bridging Borders (Leiden: Brill, 2014).

Overige literatuur zal tijdens het college beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. K.J. (Karwan) Fatah-Black