Studiegids

nl en

Grenzen trekken: gender, klasse en etniciteit

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

In beleid, in wetgeving, in de praktijk, in Kamerdebatten en in kranten wordt er verschil gemaakt: bijvoorbeeld naar klasse, etniciteit, gender, seksualiteit, opleiding, leeftijd of geloof. Onderwerpen die in deze cursus naar voren komen zijn onder meer asielbeleid, integratie, de arbeidersbeweging, homobeweging, en vrouwenbeweging. Welke speelruimte hadden politici? Waardoor werd die ruimte beïnvloed? Het trekken en hertrekken van grenzen en het maken van verschil leidden soms tot uitgebreide debatten en soms ook niet. Bepaalde grenzen zijn hard en lijken moeilijk te veranderen, andere blijken op een gegeven moment opnieuw getrokken te worden. Niet alle verschillen zijn op elk moment even belangrijk. In deze cursus gaat het om de verschillen die een verschil maakten. Aan de hand van primaire bronnen gaan we onderzoeken waar en wanneer verschil belangrijk werd gemaakt. De primaire bronnen die studenten kunnen gebruiken zijn onder meer: krantenartikelen, kamerverslagen en beleidsstukken, archiefmateriaal van pleitbezorgers (organisaties), interviews, foto’s, affiches en spotprenten.
Onderzoek kan betrekking hebben op recente geschiedenis of die van een verder verleden (vanaf 1600).

Leerdoelen

De student kan

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student heeft

 • kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis, meer specifiek van

  • de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;
  • minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben)
 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van

  • het combineren van verschillende primaire bronnen (krantenartikelen, kamerverslagen en beleidsstukken, archiefmateriaal van pleitbezorgers (organisaties), interviews, foto’s, affiches en spotprenten.), uit diverse archieven (overheden en organisaties) met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines;
 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenscha

 • Inzicht verkrijgen in processen rond afbakening.\

 • Inzicht in academische debatten over actuele onderwerpen.

 • Leren van vaardigheden voor het doen van zelfstandig onderzoek; schrijven werkstuk op basis van literatuur en archiefmateriaal.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 EC 280.

 • bijeenkomsten werkgroep: 28 uur

 • inlezen in onderwerp en zoeken materiaal: 102 uur

 • analyse materiaal: 50 uur

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • schrijvern werkstuk: 88 uur

Toetsing

Alle in het bovenstaande geformuleerde leerdoelen worden getoetst via de mondelinge presentatie, de deelopdrachten en het werkstuk.
Zo wordt getoetst of de student

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang kan opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk kan schrijven en een referaat houden

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie: 60%

 • mondelinge presentatie: 20%

 • opdrachten: 15%

 • participatie: 5%

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Cursusinformatie wordt aangeleverd via Blackboard .

Literatuur

Literatuur wordt bij eerste bijeenkomst bekendgemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

via uSis.

Contact

mw. Prof.dr. M.L.J.C. Schrover