Studiegids

nl en

Op de barricaden. Overheid, werkgevers en vakbonden in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden voor havenwerkers en zeevarenden.

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Omstreeks 1900 werden in Nederland de eerste vakverenigingen voor de scheepvaartsector opgericht. Die eerste organisaties hadden tot doel om ‘den Nederlandschen Zeemansstand te verheffen’ door ‘geestesontwikkeling’, maar al snel streden zij voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Dikwijls werd in die strijd het stakingswapen gehanteerd, waarmee de bonden de werkgevers in de scheepvaartsector tot loonsverhogingen etc. probeerden te dwingen. De overheid probeerde die strijd met wettelijke maatregelen en anderszinds binnen de perken te houden, maar dat lukte niet altijd. Tijdens stakingen kon het er hard aan toegaan. Er ontstonden ook aparte bonden voor gewone zeelieden, voor officieren, voor zeevissers, voor havenwerkers en voor arbeiders op scheepswerven. De bonden hadden tot ver na de Tweede Wereldoorlog een sterk verzuild karakter, uiteenlopend van rooms-katholiek en protestants-christelijk tot anarchosyndicalistisch.

De deelnemers aan het BA-werkcollege ‘Op de barricaden’ zullen op basis van beschikbare literatuur onderzoek doen naar de ontwikkeling van de vakbondsstrijd in de maritieme sector. Daarbij zal worden gekeken naar de overeenkomsten en verschillen met de vakbondsstrijd in andere sectoren in Nederland en de rol die de overheid daarin heeft gespeeld. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het beeld van, en het debat over de vakbondsstrijd in de historiografie kunnen analyseren.

Leerdoelen

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;

  • een realistische planning hanteren;
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  • een beargumenteerde conclusie formuleren;
  • feedback geven en ontvangen;
  • aanwijzingen van de docent verwerken.
 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

De student heeft:

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart en overzeese handel vanaf de 16e eeuw; de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren in multidisciplinair perspectief. Dit werkcollege is toegespitst op kennis en inzicht in de strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden in maritiem Nederland in de 20e eeuw;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • ennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college 2 uur x 12 weken (24 uur).

 • voorbereiden colleges: 48 uur

 • voorbereiden en schrijven werkstuk: 208 uur

Toetsing

 • werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie (leerdoelen 2 t/m 5);

 • samenwerkingsopdracht (leerdoel 1);

 • mondelinge presentatie (leerdoel 3);

 • essayopdracht literatuur (leerdoelen 2 en 5);

 • participatie in discussies etc. (leerdoel 3).

Het eindcijfer voor het werkcollege komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemidddelde op basis van de samenwerkingsopdracht (10%), mondelinge presentatie en participatie (10%), essayopdracht (10%) en het werkstuk (70%).

Herkansing
Bij een onvoldoende kunnen de onderdelen essayopdracht en het werkstuk eenmaal worden herkanst.

Blackboard

In dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • S. van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-2008, 2e herziene versie (Rotterdam 2009) Het boek is digitaal raadpleegbaar. Zie website Onvoltooid verleden

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Prof. dr. H.J. (Henk) den Heijer