Studiegids

nl en

Gunboat diplomacy. Het optreden van de Nederlandse marine overzee aan het eind van de negentiende eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Het beeld van Nederland in de negentiende eeuw is dat van een kleine natie die in internationale conflicten een neutrale positie innam. Toch heeft de Nederlandse regering in deze periode meermalen haar buitenlandse belangen met geweld of dreiging met geweld verdedigd. Zij zette daarvoor de marine in. Dat was onder meer het geval tijdens een internationale strafexpeditie tegen Japan in 1864. De marine werd in 1868 ingezet op de kust van West-Afrika en vanaf 1873 in acties tegen Atjeh. In dit seminar worden diverse expedities van de marine onderzocht. Het uiteindelijke doel is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de inzet van de marine en het effect daarvan op de buitenlandse belangen van Nederland.
In dit seminar bestuderen we de schaarse literatuur over het Nederlandse maritieme optreden overzee. Daarna onderzoeken de deelnemers de berichtgeving over dit optreden in kranten en andere media (materiaal deels digitaal beschikbaar) en bestuderen zij egodocumenten van marineofficieren, scheepsjournalen etc. die zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden.

Leerdoelen

De student kan

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

  • een realistische planning hanteren
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren
  • een beargumenteerde conclusie formuleren
  • feedback geven en ontvangen
  • aanwijzingen van de docent verwerken
 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student heeft

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart en overzeese handel vanaf de 16e eeuw; de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren in multidisciplinair perspectief. Het seminar is toegespitst op kennis en inzicht over het dreigen met c.q. gebruik van geweld door Nederland ter verdediging van haar overzeese belangen aan het eind van de negentiende eeuw.

 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel, meer specifiek van heuristiek, bronnenkunde en archiefonderzoek.

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur

 • Uren voor het volgen van de colleges: 2 uur x 12 weken = 24 uur

 • De voorbereidingstijd per college inclusief de mondelinge presentatie is gemiddeld 4 uur

 • De onderzoekstijd circa 100 uur en

 • De tijd voor het schrijven inclusief essay opdracht circa 100 uur.

Toetsing

 • werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie (leerdoelen 1 en 3 t/m 6)

 • mondelinge presentatie (leerdoel 2)

 • essayopdracht literatuur (leerdoel 6)

 • participatie (leerdoel 2)

Het eindcijfer voor het seminar komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemidddelde op basis van de mondelinge presentatie en participatie (15%), essayopdracht (15%) en het werkstuk (70%).

Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Nee

Literatuur

A.J. van der Peet, Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks 1900 (Amsterdam 1999) ISBN 90-6707-506-X.

Aanmelden

via uSis.

Contact

Prof.dr. H.J. den Heijer