Studiegids

nl en

Ooggetuigen van de Beeldenstorm

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

In 1567 installeerde de hertog van Alva een speciale rechtbank, de ‘Raad van Beroerten’, die als taak had om alle betrokkenen bij de Beeldenstorm van 1566 op te sporen en te berechten. De Raad belastte commissarissen in de verschillende gewesten met het verzamelen van informatie. Omdat deze zich met zorg van deze taak kweten, produceerden ze dossiers waarin zij verslag deden van hun gesprekken met ooggetuigen van de gebeurtenissen. Die dossiers zijn door historici tot nu toe vooral geraadpleegd om te reconstrueren wie er meededen aan de beeldenstorm. In dit college gaan we ze op een andere manier bevragen. Het gaat ons dit keer niet om de beeldenstormers, maar om de informanten van de commissarissen. Wie waren dat? Wat wilden ze vertellen, en wat niet? Wie gaven zij de schuld? En wie probeerden ze in bescherming te nemen? Hoe bepalend waren de getuigenissen voor het lot van de beklaagden? In dit college gaan we aan de slag met de geschriften van de commissarissen om op deze vragen een antwoord te vinden. Dat verschaft ons hopelijk nieuwe inzichten, niet alleen in de denkwereld van de vijanden van Opstand en Reformatie, maar ook in de sociale verhoudingen in steden en dorpen, en de indruk die de Beeldenstorm op tijdgenoten had gemaakt.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Vaderlandse Geschiedenis, meer specifiek van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland vanaf de zestiende eeuw.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Vaderlandse Geschiedenis, meer specifiek van primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.
  1. inzicht verworven in de zestiende-eeuwse problematiek rond religie, stedelijke identiteit en politieke cultuur.
  1. geleerd kritisch te reflecteren op kennis en inzichten uit de bestaande literatuur over de Beeldenstorm en de Opstand.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur, plus excursie naar Brussel, 12 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van inleidende literatuur: 18 uur.

 • Tussentijdse opdrachten: 36 uur.

 • Tijd voor eigen onderzoek en het schrijven van een werkstuk: 190 uur.

Toetsing

 • Instaptoets over de inleidende literatuur
  Getoetste leerdoelen: 1c, 7

 • Werkstuk (7200 woorden incl. noten en bibliografie, gebaseerd op primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 8-10

 • Opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1a-d, 2a-d, 3-5, 9-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

Weging
Instaptoets: 5%
Werkstuk: 70 %
Opdrachten, mondelinge presentatie en participatie: 25 %

Wat betreft de weging verder het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de eis dat het werkstuk voldoende moet zijn om de cursus met een voldoende te kunnen afronden.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Blackboard , voor het delen van bronnen en literatuur, informatie en communicatie.

Literatuur

Nader aan te kondigen

Aanmelden

via uSis.

Contact

Prof.dr. J.S. Pollmann

Opmerkingen

Kennis van Oud Schrift is handig