Studiegids

nl en

1813 in de Nederlandse geschiedenis

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

Tweehonderd jaar geleden kreeg de Nederlandse staat na de periode van inlijving in het keizerrijk van Napoleon opnieuw vorm. De huidige grondwet, Eerste en Tweede Kamer en constitutionele monarchie dateren in aanleg alle uit 1813-1815; aan de herdenking van dit alles wordt vanaf 2013 aandacht besteed. De totstandkoning van het koninkrijk is achteraf beschouwd voor een belangrijk deel een conservatieve restauratie geweest, maar het begon revolutionair, in november 1813, en er was eerst veel onzekerheid en onduidelijkheid. In dit college gaan we na wat er in die vreemde novemberweken gebeurde – per plaats zag Nederland er even helemaal anders uit en op vele plaatsen was het erg chaotisch – en onderzoeken we hoe de gebeurtenissen uit die tijd doorwerkten. Het is dus mogelijk om lokale case studies over een korte tijd te doen. Maar we zullen ook de totstandkoming van parlement en grondwet volgen, en zien hoe in 1963, 1913 en 1963 en vanaf 2013 telkens op een nieuwe manier werd teruggeblikt op de beginjaren. Ook gaan we meedoen aan het debat onder historici: was 1813-1815 eigenlijk wel een nieuw begin, was de periode die eraan voorafging niet veel belangrijker? In het college zullen we een echt onderling debat organiseren waarbij studenten in groepjes standpunten moeten verdedigen. Het onderwerp van het college is actueel en het college dient mede om na te denken over de rol van historici in het debat over het politieke verleden.

Leerdoelen

De student doet in dit college een eigen onderzoek, presenteert dat in de groep, werwerkt commentaar en discussieert over de thematiek van het college en leert zodoende

 • een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  • vakliteratuur zoeken, beredeneerd selecteren en ordenen
  • een wetenschappelijk debat analyseren
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd

 • bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek

 • bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren

De student bestudeert binnen het college een eigen casus en plaatst die in het kader van de Nederlandse geschiedenis en de discussie over de herdenking van 1813. Zodoende verwerft hij/zij

 • kennis van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland vanaf de zestiende eeuw;

 • kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van
  primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis;

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Daarin: zelfstandige studie van literatuur en bronnen, presentatie van het onderzoek, werkstuk schrijven, oefenen met historisch debat, in nader overleg een excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 280 uur:

 • het volgen van college 2 uur p.w. x 12 weken = 24 uur

 • ca. 40 uur verplichte literatuur

 • ca. 40 uur opdrachten

 • ca. 180 uur werkstuk, inclusief opzet, eerste versie, presentatie in college, en definitieve versie

Toetsing

 • werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek van 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie (70 %). Hierin komen de geleerde vaardigheden samen, zodat alle leerdoelen via dit eindresultaat getoetst worden, met uitzondering van het mondelinge referaat

 • presentatie van eerste versie in het college, hiermee wordt geoefend met alle leerdoelen van het college en wordt specifiek de presentatievaardigheid getoetst alsmede het vermogen in te gaan op commentaar en te discussiëren

 • kleine (groeps)opdrachten, inclusief groepsdiscussie

 • participatie, inclusief deelname aan het debat: toetsing van vermogen tot discussie en kritisch vermogen
  (De bovenstaande drie onderdelen vormen gezamenlijk 30 %)

Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het posten van opdrachten en papers en voor alle afspraken

Literatuur

 • Wilfried Uitterhoeve, 1813- Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording (Nijmegen 2013).

 • Hoofdstukken van De Haan en Te Velde uit Ido de Haan, Paul den Hoed en Henk te Velde ed., Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013).

 • De stukken van Aerts en Te Velde uit ‘200 jaar Grondwet’, De Gids 177 (2014) nr 2.

 • Niek van Sas, ‘1813 een historisch moment. Toespraak’.

 • Opinieartikelen die in het college worden verspreid.

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. Prof.dr. H. te Velde

Opmerkingen

De docent is lid van het nationaal comité 200 jaar koninkrijk en zijn ervaringen kunnen bijdragen aan de discussiestof.