Studiegids

nl en

'De Dageraad der Volksbevrijding’. Socialisten, arbeiders en de staat in Nederland

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw bracht de socialistische arbeidersbeweging de gemoederen in het vaderland danig in beroering. Lange tijd werd deze sociale en politieke beweging als volstrekte buitenstaander behandeld, en pas in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog verkreeg zij toegang tot het centrum van de politieke macht. In deze collegereeks staat de Nederlandse geschiedenis van deze internationale stroming centraal. Na een chronologisch overzicht van de historische hoofdlijnen sinds 1870 wordt in een aantal thematische colleges nader ingegaan op aspecten als historiografie en collectieve herinnering, partijcultuur, actierepertoires en stijlen van leiderschap.
Nadrukkelijk zal de Nederlandse geschiedenis steeds worden beschouwd in vergelijking met ontwikkelingen en voorbeelden uit het omringende buitenland. Daardoor zullen in de cursus niet alleen de verhouding tussen het socialisme en de Nederlandse staat, maar ook die tussen Nederlandse socialisten en hun buitenlandse geestverwanten centraal komen te staan.
Studenten sluiten de cursus af met een schriftelijk tentamen, maar leveren halverwege de reeks ook een schriftelijk verslag in van een zelfstandig onderzoek naar een relevante bron uit de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland. Dit kan een tekst (brochure, krantenartikel, toespraak, strijdlied, ect.) zijn, maar ook een afbeelding of voorwerp.
De cursus loopt parallel aan een door de VARA uitgezonden reeks televisiedocumentaires onder de titel De Strijd, over de geschiedenis van de Nederlandse socialistische arbeidersbeweging. Bedoeling is dat deelnemers aan de cursus alle uitzendingen bekijken. Aan het slot van de collegereeks zullen de televisiemakers naar Leiden komen om zich aan het kritisch oordeel van de studenten te onderwerpen.

Leerdoelen

De student heeft
1. kennis van van de politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw;
2. kennis van de hoofdlijnen in de politieke-, sociale- en culturele geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland;
3. kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de ideologische, organisatorische en politiek-culturele geschiedenis van het socialisme in internationaal vergelijkend perspectief.

De student kan
4. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
5. kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;
6. een primaire bron uit dit onderzoeksveld kritisch analyseren en daarvan schriftelijk verslag doen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

  • 13 wekelijkse hoorcolleges = 26 uur

  • zelfstandig schrijven van bronverslag = ca. 30 uur

  • literatuurstudie = ca. 76 uur

  • televisiekijken = ca. 4 uur

  • Tentamen = 4 uur

Toetsing

  • bronverslag (toetst leerdoelen 4 t/m 6)

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (toetst leerdoelen 1 t/m 5)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het cijfer voor het bronverslag (30%) en het schriftelijk tentamen (70 %).

Herkansing
Herkansing van het bronverslag is niet mogelijk, van het schriftelijk tentamen wel, maar alleen indien het eindcijfer lager dan 5,5 is.

Blackboard

Via Blackboard wordt een deel van de verplichte literatuur ter beschikking gesteld, alsmede aanvullende literatuur en suggesties voor het bronverslag.
Op blackboard kunnen studenten ook met elkaar in disucssie gaan over de reeks historische documentaires over dit onderwerop die de VARA parallel aan de collegereeks op televisie uitzendt.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt. Een bundeling relevante artikelen en hoofdstukken is in voorbereiding en zal (deels via blackboard, deels in de vorm van een reader) beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr Dr. D. Bos

Opmerkingen

De cursus loopt parallel aan een door de VARA uitgezonden reeks televisiedocumentaires onder de titel De Strijd, over de geschiedenis van de Nederlandse socialistische arbeidersbeweging. Bedoeling is dat deelnemers aan de cursus alle uitzendingen bekijken. Aan het slot van de collegereeks zullen de televisiemakers naar Leiden komen om zich aan het kritisch oordeel van de studenten te onderwerpen.