Studiegids

nl en

Nationalisme en natievorming in West-Europa en de Verenigde Staten

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Tegenwoordig zijn vrijwel alle landen in de wereld natiestaten. De natiestaat is echter niet veel ouder dan 200 jaar. In dit college analyseren we hoe de opkomst van het nationalisme de legitimiteit van oudere staatsvormen, zoals absolute monarchieën, multi-etnische (koloniale) rijken en miniscule stadsstaten ondermijnde. Volkssoevereiniteit verving als ideaal de gedachte dat de koning regeerde bij de gratie Gods, terwijl de rechten en privileges van sociale groepen werden vervangen door gelijke rechten voor iedere burger. Nationalisme als ideologie ontstond in de late achttiende eeuw tijdens het tijdperk van de Atlantische Revoluties, eerst in de Verenigde Staten en Frankrijk, later in de rest van de Westerse en niet-Westerse wereld en het zou daarna nooit meer verdwijnen. In dit college onderzoeken we het ontstaan en de latere ontwikkeling van het nationalisme vanaf de late achttiende eeuw tot en met de twintigste eeuw. De nadruk in het college zal liggen op ontwikkelingen in West-Europa en de Verenigde Staten. We kijken daarbij naar de verschillende verschijningsvormen en culturele en politieke uitingen van het nationalisme, hoe het nationalisme vorm gaf aan een nieuwe politieke werkelijkheid (in bijvoorbeeld de Franse Revolutie, de Duitse eenwording, in processen van natievorming en via het fascisme en populisme) en hoe nationalisme burgers betrok bij de staat, terwijl het ook bepaalde groepen kon uitsluiten. In het tweede deel van het college presenteren de studenten de (voorlopige) resultaten van hun onderzoek, dat gebaseerd is op literatuuronderzoek en een concrete casus.

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen

 • inzicht verwerven in het ontstaan en de ontwikkeling van het nationalisme tussen ongeveer 1780 en 2000;

 • inzicht verwerven in de ontwikkeling van het nationalisme in een vergelijkend perspectief;

 • het opdoen van kennis over de verschillende (modernistische) verklaringen voor dit fenomeen, zowel op een algemeen als op een zeer specifiek niveau;

 • kennis verwerven van een (in overleg) zelf te kiezen case study;

 • inzicht verwerven van de maatschappelijke en politieke relevantie van het nationalisme voor het heden.

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
 • een wetenschappelijk debat analyseren;

  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;

  • een realistische planning hanteren;
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  • een beargumenteerde conclusie formuleren;
  • feedback geven en ontvangen;
  • aanwijzingen van de docent verwerken.

De student heeft:

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis: de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1750 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • college (28 uur);

 • literatuur (80 uur);

 • onderzoek (incl. het schrijven van een paper en het houden van een referaat; 172 uur).

Toetsing

 • werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie (70 %) (onderzoek uitvoeren en schriftelijk verslag + kennis en inzicht in kernbegrippen en onderzoeksmethoden);

 • opdrachten (10 %) (samenwerking + vakliteratuur zoeken + probleemstelling formuleren;

 • referaat (10%) (mondeling verslag van onderzoek);

 • participatie (10 %) (kennis en inzicht + feedback geven en ontvangen).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden.
Voor het werkstuk staat de herkansingsdeadline vermeldt in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis (zie website Geschiedenis – roosters – overzicht deadlines).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • communicatie;

 • het verspreiden van studiemateriaal;

 • voor onderlinge discussies.

Literatuur

 • Lloyd Kramer, Nationalism in Europe and America. Politics, Cultures and Identities since 1775 (University of North Carolina Press 2011);

 • enkele aanvullende artikelen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. H.J. (Eric) Storm