Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Sovjet-Unie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Sovjet-Unie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs de weg van opstand en geweld, noch door toedoen of druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek in de verhouding tussen staat en samenleving. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

De opbouw van de Sovjet-Unie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties binnen het sovjetsysteem tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

De communistische machtsontplooing en de beperking die daaraan gesteld werden door de Russische samenleving vormen een boeiende casus in het aandachtsveld van ‘grensen aan de macht’.

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen

 • gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjet-Unie aan de hand van een overzichtswerk over de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw;

 • inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen van de sovjetgeschiedenis aan de hand van aanvullende essays en documenten;

 • het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren in de werkgroep over bovengenoemd onderwerp.

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • een onderzoek met een beperkte omvang over een zelfgekozen deelonderwerp (gebeurtenis, persoon of thema) uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
 • een wetenschappelijk debat analyseren;

  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, daarbij;

  • een realistische planning hanteren;
  • een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  • een beargumenteerde conclusie formuleren;
  • feedback geven en ontvangen;
  • aanwijzingen van de docent verwerken.

De student heeft:

 • kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Algemene Geschiedenis;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Twee parallelgroepen op donderdagmiddag en donderdagavond.
Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • uren die aan het volgen van college worden besteed (28 uur);

 • bestuderen van de verplichte literatuur (118 uur);

 • het maken van opdrachten (12 uur);

 • het schrijven van een werkstuk (120 uur).

 • tentamen (2 uur)

Toetsing

 • werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie (toetst het hanteren van begrippen, methoden en technieken van het hoofdvakonderdeel, vaardigheid in literatuuronderzoek en verslaglegging) telt voor 50%;

 • twee schriftelijke toetsen (toetsen kennis en inzicht over de speciofieke leerstof, en de plaatsing in algemeen historisch perspectief) tellen voor 40%;

 • referaat (toetst analyseren van primaire bronnen, mondelinge presentatievaardigheid) en participatie (toetst het geven van feedback op presentaties van medestudenten, gezamenlijk verkennen en vergelijken van verschillende gezichtspunten en discussievaardigheid) telt voor 10%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Voor beide toetsen en het werkstuk wordt een herkansing aangeboden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • David R. Marples, Russia in the twentieth century, the quest for stability (Longman; Harlow 2011) ISBN 978-1-4082-2822-7;

 • Ronald G. Suny (ed.), The structure of Soviet history. Essays and documents (Oxford UP; New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing voor à la carte.

Opmerkingen

Het college bestaat uit een algemene discussie van de opeenvolgende periodes van de sovjetgeschiedenis en afzonderlijke presentaties over deelonderwerpen uit die geschiedenis. Tijdens het college zal gewerkt worden met het overzichtswerk van David R. Marples, Russia in the twentieth century, the quest for stability (Harlow 2011), aangevuld met meer specifieke bronnen en geschiedkundige beschouwingen uit Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003). Over deze collegestof worden twee schriftelijke toetsen afgenomen, respectievelijk na de zesde en de twaalfde week van het college. Tijdens de colleges presenteren de studenten referaten waarin de aanvullende teksten (van Suny) geplaatst worden in de context van het historisch overzicht (van Marples). Daarnaast verrichten de deelnemende studenten een zelfstandig literatuuronderzoek over een deelonderwerp naar keuze, wat na afloop van het college zal resulteren in een werkstuk.

Contact

Dhr. Dr. J.H.C. (Henk) Kern