Studiegids

nl en

Geweld, Dwang en (Re-) Actie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In dit college wordt de vraag gesteld op welke wijze in het verleden geweld en dwang verweven waren met politieke en economische instituties. In het college worden de historische ontwikkeling van individueel en collectief geweld, systemen gebaseerd op dwang (gevangenissen, dwangarbeid, slavernij) en de relatie tot politiek institutionele ontwikkelingen besproken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende theorieën, die door historici, sociologen en antropologen zijn ontwikkeld om geweld, de omgang daarmee en de reactie daarop te verklaren in vroegere en hedendaagse samenlevingen. In de eerste helft van het college zullen deze theorieën worden getoetst aan de hand van literatuur over de historische ontwikkeling op het gebied van politiek, geweld, straf en opstand. In het tweede deel van het college zal gezamenlijk onderzoek worden verricht naar één deelthema aan de hand van primair bronnenmateriaal (de Raad van Justitie van Batavia).

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen

 • de studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis van verschillende vormen van individueel en collectief geweld, en de relatie tot politieke, juridische en economische instituties;

 • studenten verkrijgen inzicht in relevante theorievorming in historisch perspectief;

 • studenten leren kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren;

 • studenten kunnen zelfstandig een werkstuk schrijven waarin een bepaald aspect van geweld in het verleden wordt besproken met behulp van een theoretische invalshoek;

 • verkennen van de onderzoeksmogelijkheden van historisch bronnenmateriaal.

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen;
  • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden.

De student heeft:

 • kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis, meer specifiek van de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;

 • kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • colleges (2 uur per week x 14 weken) 28 uur;

 • voorbereidingstijd colleges (10 uur per week x 14 weken) 140 uur;

 • schrijven van werkstuk (lezen ca. 250 pagina’s literatuur; schrijven) 56 uur;

 • schrijven van een onderzoeksverslag (mede op basis van het voor het werkcollege verrichte onderzoek) 56 uur.

Toetsing

De leerdoelen ‘verzamelen en verwerken van informatie’ worden getoetst via het referaat, het onderzoeksverslag en het werkstuk.
Het leerdoel samenwerking worden getoetst via participatie en een gezamenlijk referaat.

 • werkstuk (40%);

 • onderzoeksverslag (40%);

 • referaat (10%);

 • participatie (10%).

Wat betreft de weging van het eindcijfer het volgende:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers; aanvullende eis is dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst volgens de reguliere richtlijnen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • mededelingen;

 • collegeschema’s;

 • uitwisseling onderzoeksresultaten.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. M. (Matthias) van Rossum