Studiegids

nl en

Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college staan de bronnen centraal die voortgekomen zijn uit de Nederlandse overzeese expansie en vragen we ons af op welke wijze deze bronnen gebruikt kunnen worden voor de lokale geschiedschrijving van de verschillende regios in Afrika, Amerika en Azië. Aan bod komen formele bronnen zoals de administraties van de VOC en WIC in de vroegmoderne tijd of het ministerie van koloniën uit de negentiende eeuw, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar reisverslagen, wetenschappelijke expedities en missie- en zendingsarchieven. Hoe beschrijft bijvoorbeeld VOC admiraal Matelieff zijn eerste ontmoetingen met de verschillende vorsten in de Molukken in 1607 en wat leren we daaruit over de lokale politieke geschiedenis? Het gaat hier om bronnen die sterk tot de verbeelding spreken, maar die ook een zeer kritische benadering behoeven. Dit college combineert daarom praktijkervaring met primaire Nederlandstalige bronnen over Azië, Afrika en Amerika, met een theoretische benadering van deze bronnen.

Leerdoelen

De student

 • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

 • De student maakt zich een bronnenkritische houding eigen, waarbij hij inzicht krijgt in zowel de beperkingen als de mogelijkheden die het primaire koloniale bronnenmateriaal biedt.

 • De student verwerft inzicht in de voornaamste debatten over het gebruik van koloniaal bronnenmateriaal voor regionale en mondiale geschiedschrijving

 • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Het college bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges, waarbij de hoor- en werkcollege elkaar afwisselen. Het hoorcollege wordt gebruikt om een breed thema en bronnencorpus te introduceren, waarin in de werkcolleges de opgedane kennis in praktijk gebracht wordt door middel van bronnenopdrachten. Het college wordt afgesloten met een excursie.

Studielast

Een korte berekening van de studielast (140 uur), uitgesplitst naar:

 • 28 uur college

 • 36 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur + excursie

 • 36 uur voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college

 • 40 uur voor het schrijven van de eindopdracht

Toetsing

 • Het tentamen in week 8 toetst inzicht in brongebruik en kennis van bronnenkritische literatuur met betrekking tot koloniale bronnen wordt. (30 %)

 • Uit de actieve participatie, in de vorm van presentaties en discussie, van de studenten in de werkcolleges en plenaire sessies blijkt dat ze zich kunnen verplaatsen in de verschillende debatten met betrekking tot broninterpretatie in koloniale context en deze kunnen koppelen aan de bronteksten die zij bestuderen. (20 %)

 • De studenten schrijven als eindopdracht twee bronnenkritische beschouwingen van ca. 3000 woorden bij twee van de betrokken docenten (50 %)

Wat betreft de weging het volgende:

het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.
Het tentamen kan herkanst worden in augustus. Voor de twee eindopdrachten staat de herkansingsdeadline vermeldt in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis (zie website Geschiedenis – roosters – overzicht deadlines).

Blackboard

Blackboard. wordt gebruikt voor communicatie tussen studenten en de coordinator van de cursus. Opdrachten dienen ook via blackboard ingeleverd en de studenten kunnen het forum gebruiken om discussiepunten in te brengen voor de werkcolleges.

Literatuur

Voor deze cursus wordt een syllabus samengesteld.

Aanmelden

via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.F. Schrikker