Studiegids

nl en

Oorlogvoering in de 19e en 20e eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de ontwikkeling van de oorlogvoering in een brede maatschappelijke context. Het startpunt ligt rond 1800 toen Frankrijk onder leiding van Napoleon een militaire revolutie ontketende en Europa met de moderne oorlog liet kennismaken. Jomini en Clausewitz verwerkten deze ervaringen in invloedrijke theoretische verhandelingen. Met hen is de toon van het college gezet. Aan de hand van het gedachtegoed van deze en andere militaire denkers, onder wie Moltke, Ardant du Picq, Lyautey, Mahan, Corbett, Liddell Hart, Douhet, Mao Tse-Tung, Brodie, Boyd en Kaldor, laten we de verdere mondiale ontwikkeling van de oorlogvoering in haar uiteenlopende ‘kameleontische’ verschijningsvormen de revue passeren. De wisselwerking tussen theorie en praktijk loopt als een rode draad door het college.

De oorlog te land krijgt de meeste aandacht, maar we staan ook stil bij de strijd ter zee en in de lucht. Technologische innovaties, met de atoombom als belangrijkste vernieuwing, zijn van grote invloed geweest op de theorie en de praktijk van het oorlogvoeren. Zoals zal blijken, zijn echter ook tal van andere – sociale, culturele en ideologische – factoren medebepalend geweest voor de wijze waarop strijdende partijen elkaar gewapenderhand tegemoet zijn getreden, terwijl oorlog op zijn beurt ook een belangrijke initiator voor veranderingsprocessen op genoemde terreinen is geweest. De tweede rode draad door het college is dan ook de voortdurende wisselwerking tussen ‘war and society’. Tevens komt een aantal kerndebatten op het militair-historisch vakgebied aan bod, waaronder de vraag of er zoiets bestaat of bestaan heeft als een typisch westerse wijze van oorlogvoeren.

Leerdoelen

De student heeft

 • (1) kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief;

 • (2) kennis van de geschiedenis van de oorlogvoering in mondiaal perspectief vanaf 1800 in haar relatie tot andere historische processen als staats- en natievorming, industrialisatie en technologische ontwikkelingen;

 • (3) heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste – sinds 1800 ontwikkelde – kernbegrippen en theoretische concepten met betrekking tot de toepassing van militair geweld;

 • (4) heeft kennis van de belangrijkste historiografische ontwikkelingen op het vakgebied van de militaire geschiedenis.

De student kan

 • (5) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • (6) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

 • (7) De student kan kritisch reflecteren op het gedachtengoed van de in het college en de opgegeven literatuur behandelde militaire denkers en militair-historici;

 • (8) De student kan militaire kernbegrippen en militair-strategische concepten toepassen ter verklaring van historische ontwikkelingen op het terrein van de oorlogvoering.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de collegestof, de verplichte literatuur en het voorbereiden van de tentamens: 108 uur.

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Toetsen:

 • take home-tentamen, bestaande uit een essayvraag (20% van het eindcijfer). Dit tentamen toetst vooral de leerdoelen 6, 7 en 8.

 • schriftelijk tentamen met open vragen (80% van het eindcijfer). Dit tentamen, dat bestaat uit een combinatie van kennis- en inzichtvragen, toetst alle leerdoelen. De volledige collegestof en de verplichte literatuur worden getoetst.

Het cijfer:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers, met dien verstande dat beide deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Herkansing:
Voor beide deeltoetsen vindt een herkansing plaats. Aan deze herkansingen mogen alleen studenten deelnemen die voor de betreffende deeltoets een onvoldoende hebben gekregen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, de PP-presentaties van de docent (met daarin de hoofdlijnen van de beproken stof), het stellen van vragen aan de docent of medestudenten.

Literatuur

 • Geoffrey Wawro, Warfare and Society in Europe, 1792-1914. Londen, 2000.

 • Michael S. Neiberg, Warfare and Society in Europe, 1898 to the Present, Londen, 2004.

 • Een reader met een aantal artikelen.

 • Op blackboard wordt, bij aanvang van het college, een schema gepubliceerd waarin per week de leesstof staat vermeld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact Prof. dr. B. Schoenmaker