Studiegids

nl en

Antieke inscripties als bron

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen. Er is geen taaleis voor dit college: kennis van antieke brontalen is een voordeel, maar geen vereiste.

Beschrijving

Is de studie van inscripties uit de antieke wereld saai? Stenen met onleesbare teksten over wetten en magistraten… en je moet er nog Grieks en Latijn voor kennen ook. Allemaal onwaar! Antieke inscripties zijn verre van saai: het zijn allemaal inscripties qua vorm, maar wat betreft de inhoud is het een fantastisch rijk en divers materiaal, van pornografische graffiti via boosaardige vervloekingen en vrome wijdingen aan de goden tot, inderdaad wetsteksten en brieven van de keizer. En van Schotland tot Arabië. Ontelbare teksten zijn in vertaling beschikbaar, toegankelijk voor iedereen.
We zullen in dit college kennis maken met de epigrafiek: de studie van de antieke inscripties, een vakgebied met een zeer technisch karakter, niet altijd even toegankelijk voor de buitenstaander. Dankzij on-line databases kunnen we echter steeds beter over de schouder van de epigraaf meekijken. We bezoeken ook het Museum van Oudheden om zelf met de stenen te werken. Maar bovenal gaan we veel verschillende inscripties lezen: en dan horen we, net als bij de papyri, de stem van de antieke mensen zelf.
Grieken en Romeinen waren gewoon aan allerlei teksten de permanente vorm van een inscriptie te verlenen. Gelukkig maar: we hebben tienduizenden van die teksten over en er worden er dagelijks nieuwe bij gevonden: een enorm, en groeiend, stenen archief. Louis Robert, de grootste epigraaf van de vorige eeuw, noemde inscripties “de bron van de eeuwige jeugd” van het vakgebied van de oude geschiedenis. Als de bestudering van de oude geschiedenis ergens dynamiek aan ontleent, dan is het wel aan de studie van inscripties. Menig onderwerp is niet te bestuderen zonder inscripties bij het onderzoek te betrekken. Dus behalve leuk en leerzaam, is de studie van de antieke inscripties ook onmisbaar voor wie in de wereld van de oudheid geïnteresseerd is.

Leerdoelen

Collegespecifieke leerdoelen:

  • de student heeft begrip van de technische kanten van de epigrafiek zodat men in staat is het werk van de epigraaf kritisch te volgen.

  • de student heeft een globaal overzicht van het epigrafisch bronnenmateriaal met de bijbehorende heuristiek

  • de student is geconfronteerd met specifieke voorbeelden van antiek bronnenmateriaal

  • de student kan gebruik maken van een epigrafische bron om een historisch vraagstuk te ontleden

Algemene leerdoelen:
De student

  • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

  • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast is 140 uur.

  • 28 contacturen,

  • 60 uren te besteden aan 10 opdrachten,

  • en 52 uur aan het schrijven van een afsluitend essay.

Toetsing

Getoest wordt door middel van wekelijkse opdrachten: uitgezonderd de eerste drie weken, dus 10 opdrachten (leerdoelen A1, A2, A3, B1, B2). Daarnaast dient een afsluitend essay te worden geschreven van 2500 woorden (A1, B1, B2).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: 60 procent voor de opdrachten (elk van de 12 opdrachten weegt even zwaar), en 40 procent voor het afsluitende essay.

Herkansing door het maken van vervangende opdrachten en/of het schrijven van een nieuw essay.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen. Cursusmateriaal

Literatuur

Themanummer Epigrafiek, Hermeneus 55 (3) (1983) 137-256, on-line beschikbaar op www.oudegeschiedenis.info

Aanmelden

via uSis

Contact

F.G.Naerebout