Studiegids

nl en

De eenwording van de Nederlandse economie gespiegeld aan Duitsland

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In de negentiende eeuw ontstond in Nederland een nationale economie. Het nieuwe koninkrijk wist geleidelijk de autonomie van de steden te verminderen en de nationale staat te bestendigen. Een daadkrachtig nationaal overheidsbeleid (met name onder Willem I), centrale belastinginning en verbeteringen in de infrastructuur waren essentieel om de economie te moderniseren In dit werkcollege spiegelen we deze ontwikkeling aan die in Duitsland. Daar werd met de invoering van de Zollverein in 1834 een begin gemaakt met een vergelijkbaar proces van nationale economische eenwording. De vergelijking met Duitsland is interessant omdat dit land in de negentiende eeuw de belangrijkste handelspartner van Nederland werd. Ook in cultureel opzicht was Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog sterk op de grote buur in het Oosten gericht. In welke opzichten maakten beide landen een overeenkomstige sociaal-economische ontwikkeling door, en wat kunnen we over Nederland leren door de vergelijking met Duitsland te maken?

Leerdoelen

De student kan:

 • een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, daarbij;

  • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  • een wetenschappelijk debat analyseren;
  • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden.

De student heeft kennis van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis, meer specifiek van:

 • de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief in het algemeen en in vergelijking met Duitsland in het bijzonder en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

 • brede kennis en inzicht in de historische ontwikkeling van de subspecialisatie Economische Geschiedenis;

 • inzicht in de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de wisselwerking tussen beleid en economie;

 • inzicht in de Nederlands-Duitse economische relaties in de negentiende en twintigste eeuw;

 • inzicht in de verschillen en overeenkomsten in de sociaal-economische geschiedenis van Nederland en Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw;

 • kennis en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van een hoofdonderdeel;

 • kennis van en inzicht in de historiografie en de geschiedtheorie.

Rooster

Woensdag 1100-1300 uur.
Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • bijeenkomsten 2 uur x 14 weken = 28 uur;

 • bijeenkomsten voorbereiden (ca. 40 pp) = 6 × 14 weken = 84 uur;

 • voorbereiden referaat = 8 uur;

 • materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen = ca. 76 uur;

 • werkstuk schrijven = 84 uur.

Toetsing

Het leerdoel kennis vergaren en presenteren wordt getoetst via het referaat en het werkstuk.
Het leerdoel samenwerking wordt getoetst door een gezamenlijk voorbereid referaat.

De cursus wordt getoetst via:

 • werkstuk van 6000 woorden, inclusief noten en bibliografie (80%). Daarin wordt ook gereflecteerd op bestaande literatuur en het brongebruik daarin;

 • referaat (10%);

 • participatie (10%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen worden herkanst. Voor het werkstuk worden twee inlevermomenten gepland, te weten voor een eerste versie (deze wordt uitgebreid becommentarieerd en individueel besproken) en de definitieve versie, waarvoor een cijfer wordt gegeven. Mocht het werkstuk dan (nog) onvoldoende zijn, dan heeft de student nog een herkansing binnen de reguliere termijn.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • studiemateriaal;

 • sommige artikelen die ter beschikking worden gesteld.

Literatuur

De lijst met te lezen artikelen en delen van boeken wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. M. (Martijn) Lak