Studiegids

nl en

Geschiedenis van Rusland tot 1917

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking in Rusland niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische ontwikkeling van zulke fenomenen als de autocratie, de lijfeigenschap, de dienststaat en de revolutionaire intelligentsia te verklaren en hun invloed op de lotgevallen van de Russen te bepalen. Centraal staat hierbij de vraag: Past de politieke en sociale geschiedenis van Rusland in het kader van de algemene Europese geschiedenis? Of heeft zich ten oosten van de Weichsel en de Karpaten iets wezenlijk anders voltrokken dan in het Westen?

Voor studenten die in 2012 of eerder zijn begonnen met studeren is het mogelijk dit college voor 10 ec te volgen, zie beneden.

Leerdoelen

Het verkrijgen van:

 • een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot het einde van het ancien regime in de revolutie van 1917

 • inzicht in de belangrijkste sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze geschiedenis alsook van de geschiedkundige discussies daarover

 • vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische en interpretatieve context.

De student heeft kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

De student kan relatief grote hoeveelheden informatie verwerken en kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • totale studielast voor de cursus van 5 ec is 140 uur,

 • uren die aan het volgen van college worden besteed 25 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 96 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college 15 uur

 • tijd voor het maken van het tentamen: 4 uur

 • totale studielast voor de cursus van 10 ec is 280 uur,

 • uren die aan het volgen van college worden besteed 25 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 96 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college 15 uur

 • tijd voor het maken van het tentamen: 4 uur

 • zelfstandig te maken werkstuk dan wel een mondeling literatuurtentamen: 140 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open vragen (toetst het verwerken van grote hoeveelheden informatie en kennis over Russische geschiedenis) en enkele essayvragen (toetsen inzicht in sleutelbegrippen en bijzondere kenmerken van de Russische geschiedenis) telt voor 70%

 • take home-tentamen met stelopdracht (toetst vaardigheid in plaatsen van Russische geschiedenis in algemeen historisch kader, oefening in lezen, schrijven en eigen visie ontwikkelen met betrekking tot de leerstof, (toetst het kunnen plaatsen van aanvullende primaire en of secundaire bronnen) telt voor 30%

 • herkansing van beide of een van beide toetsen naar gelang de wens en noodzaak

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Walter G. Moss, A history of Russia. Volume I: to 1917 (2e ed. Londen 2002) ISBN 1-84331-023-6

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van de vroegste Russische geschiedenis tot aan de revolutie van 1917, en zullen verschillende interpretaties daarvan besproken worden aan de hand van het standaardwerk van Walter G. Moss, A history of Russia. Volume I: to 1917 (2e ed. Londen 2002). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis nader toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Halverwege het semester vindt de take home toets plaats aan de hand van de tot dan toe bestudeerde stof. Het college stuit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde essayvragen over het geheel van handboek, collegestof en teksten.

De mogelijkheid bestaat om dit college uit te breiden met 5 ec tot een (keuze)vak van 10 ec middels een zelfstandig te maken werkstuk (van 5000 worden) of een mondeling literatuurtentamen (over ca. 750 pagina’s).