Studiegids

nl en

Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Archieven vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Archieven zijn echter nooit met dat doel gevormd. Voor de historicus die onderzoek wil doen in de archieven is kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven dan ook onontbeerlijk. Hoe meer de historicus begrijpt van de wijze waarop archieven tot stand zijn gekomen en vanuit welke principes ze (soms honderden jaren geleden) zijn geordend en toegankelijk gemaakt, hoe sneller hij/zij relevante documenten zal kunnen opsporen.

Het vak archivistiek geeft inzicht in de onderzoeksmogelijkheden van archieven. Tijdens het college maak je kennis met de verschillende archiefstelsels, het apparaat dat ter beschikking staat voor het doen van archiefonderzoek, de organisatie van het openbaar archiefwezen in Nederland en oefen je in het zoeken en vinden van relevant archiefmateriaal. Binnen de collegereeks worden archiefinstellingen bezocht en leer je je bekwamen in het gebruik van een paar veelvoorkomende archiefstelsels. In het college wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan de mogelijkheden van onderzoek in digitale en gedigitaliseerde bestanden en de nieuwe onderzoeksvormen die ontwikkeld worden om zulke bronnen te analyseren.

Leerdoelen

De student

 • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

 • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

 • Is in staat het (analoge en digitale) apparaat te hanteren dat de archiefgebruiker ter beschikking staat

 • Is in staat een onderzoeksvraag te vertalen in een aanpak om voor die onderzoeksvraag relevante archieven te vinden

 • Heeft kennis van de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek in digitale en gedigitaliseerde bestanden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege 20% (ten behoeve van de werkcolleges zal de groep worden opgesplitst)

 • Hoorcollege 70%

 • Excursie 10%

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 140 uur:

 • Volgen van colleges: 28 uur

 • Bestuderen van literatuur: 38 uur

 • Maken van (huiswerk)opdrachten: 30 uur

 • Maken van eindopdracht (incl. paper): 42 uur

 • Maken van tentamen: 2 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (60%)
  leerdoel:Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal
  leerdoel: Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

 • werkstuk, paper e.d. (30%)
  leerdoel: Is in staat een onderzoeksvraag te vertalen in een aanpak om voor die onderzoeksvraag relevante archieven te vinden
  leerdoel: Is in staat het (analoge en digitale) apparaat te hanteren dat de archiefgebruiker ter beschikking staat

 • huiswerkopdrachten (10%)
  leerdoel: Heeft kennis van de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek in digitale en gedigitaliseerde bestanden.

Aan het schriftelijk tentamen kan worden deelgenomen als de huiswerkopdrachten en het werkstuk zijn gemaakt en ingeleverd.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Indien het eindcijfer voor de cursus onvoldoende is, bestaat de herkansing uit een schriftelijk tentamen met open invulvragen en enkele essayvragen.

Blackboard

In het college wordt gebruik gemaakt van Blackboard . Cursusmateriaal wordt grotendeels via blackboard beschikbaar gesteld, huiswerkopdrachten gaan via blackboard.

Literatuur

Als handboek wordt gebruik gemaakt van Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Eric Ketelaar, Archiefwijzer: handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (Bussum 2005, 3e herz. druk) 55-87

Daarnaast worden ter voorbereiding een aantal artikelen bestudeerd

 • Leen Dorsman, ‘De nieuwe eruditie. Het ontstaan van een historisch bedrijf’ in Jo Tollebeek e.a. (eds) De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 (Hilversum 2002) 159-176.

 • Jo Tollebeek, “De panoptische utopie van de historicus’ in: Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 76-91

 • Theo Thomassen, ‘Klassieke toegangen op archieven: een overzicht’ in Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 103-126

 • K.J.P.F.M. Jeurgens, Een brug tussen twee werelden. Inaugurele rede (Leiden 2005) [22pp]

 • Andreas Fickers, ‘Towards a new digital historicism? Doing history in the age of abundance’ in Journal of European History and Culture (2012)

 • Toni Weller (ed.), History in the Digital Age (New York 2013) inleidend hoofdstuk

Aanmelden

via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docent
Homepage