Studiegids

nl en

Sleutelteksten uit de geschiedenis van het christendom

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alvorens aan dit college te mogen deelnemen moet de student het college “Christendom: de ‘basics’” met goed gevolg hebben afgerond, dan wel op andere wijze voldoende kennis van de geschiedenis van het christendom hebben verworven, zulks ter beoordeling aan de docent.

Beschrijving

In dit college worden ideeën, debatten en ontwikkelingen in de theologie bediscussieerd aan de hand van ‘close reading’ van sleutelteksten uit de geschiedenis van het christendom, sedert de 3e eeuw tot op de dag van vandaag. Telkens staat het bestuderen van oorspronkelijke bronnen centraal. De studenten hebben in dit opzicht een vrije keuze uit een zeer grote hoeveelheid materiaal, bijeengebracht in een reader. Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen, zijn bijvoorbeeld christologie, soteriologie, antropologie, ecclesiologie, sacramentele theologie en oecumene.

Leerdoelen

Studenten verwerven inzicht in belangrijke mijlpalen, ontwikkelingen en verbanden in de geschiedenis van theologie en dogma. Zij worden getraind in de kritische analyse en interpretatie van primaire theologische bronnen, het doen van zelfstandig onderzoek en wetenschappelijke verslaglegging. Zij zijn daarna in staat om de gekozen thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: 12 × 2 uur (24 u.)
Voorbereiding incl. referaat (24 u.)
Paper (92 u.)

Toetsing

Toetsing geschiedt op grond van de paper en de algemene participatie aan het college (50 % en 50%).

Blackboard

Aanmelding voor dit college dient te geschieden via uSis en blackboard. Ook zal op blackboard cursusinformatie te vinden zijn.
Blackboard

Literatuur

The Christian Theology Reader, ed. Alister E. McGrath, Malden, MA/Oxford, Blackwell, 3e ed. 2007.
Alister McGrath, Christian Theology: An Introduction, Cambridge, Ma/etc. Blackwell, 4th ed. 2007.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte onderwijs
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie is via e-mail te verkrijgen bij de docent: dr. J.W. Buisman.

Opmerkingen

Het college vindt geen doorgang bij een participatie van minder dan zeven studenten.
Het college kan samen met de eerstejaarscursus Geschiedenis van het christendom (voorjaar), het Werkcollege wereldchristendom (najaar) en het college Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) deel uitmaken van een bachelorkeuzevak ‘Wereldchristendom’ (zie onder bachelorkeuzevakken). Ook kan het deel uitmaken van een minor Geschiedenis van het christendom.
Maakt deel uit van

  • Godgeleerdheid (BA)

  • Wereldgodsdiensten: Christendom (BA)

  • Christendom in context: tradities, ideeën en gebruiken (BA)

  • Keuzepakket Christendom in context: tradities, ideeën en gebruiken (15 ec) (BA).