Studiegids

nl en

Seminar Religiewetenschappen 1: rituelen en symbolen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college wordt aandacht gericht op een prominent deelgebied van de religiewetenschap, te weten de studie van ritueel handelen. Naast rituelen staat ook een ander kernbegrip van de religiewetenschap centraal, namelijk symbolen. We zullen rituelen benaderen als een vorm van symbolisch handelen (in tegenstelling tot instrumenteel handelen) en de betekenis en functie van symbolen in de rituele context analyseren. Dit gebeurt ten eerste door het gezamenlijk bestuderen van hoofdstukken uit het boek Ritual: Perspectives and Dimensions van Catherine Bell, en vervolgens door het bespreken van papers van de studenten waarin een ritueel wordt gepresenteerd en geanalyseerd.

Leerdoelen

Na afronding van dit college hebben studenten ervaring opgedaan met het schrijven en presenteren van een zelfstandig uitgevoerd klein onderzoek op het gebied van de studie van ritueel. Zij hebben geleerd dat er vele ingangen zijn in het onderzoek naar ritueel handelen en dat het voor de religiewetenschap van belang is het materiaal zo te bewerken dat het gegevens oplevert die bruikbaar zijn voor theoretische en vergelijkende vragen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten, co-referaten en werkstukken. Studenten krijgen een aantal taken in dit college: ze moeten een paper schrijven en presenteren (met een daarbij behorende handout) en een keer optreden als co-referent. Na afloop van hun presentatie krijgen studenten de gelegenheid hun paper te herschrijven in het licht van de discussie en met gerichte sturing van de docent.

Studielast

Totale studielast: 5 × 28 = 140 uur

  • Colleges volgen: 13 × 2 = 26 uur

  • Schriftelijke toets: 2 uur

  • Bestuderen van verplichte literatuur: 210 pagina’s / 7 pagina/uur = 30 uur

  • Referaat en co-referaat voorbereiden: 14 uur

  • Werkstuk schrijven: 50 uur

  • Conceptwerkstukken van andere studenten lezen: 18 uur

Toetsing

Schriftelijke toets: 20%
Referaat: 15%
Co-referaat & deelname in discussie: 15%
Werkstuk: 50%

Voor alle onderdelen moet een voldoende gehaald worden.

Blackboard

Dit college wordt ondersteund door Blackboard, dat voornamelijk fungeert als informatiebron, archief voor de gepresenteerde papers en communicatiemedium.

Literatuur

Bell, Catherine (2009), Ritual: Perspectives and Dimensions, 2e editie, Oxford: OUP. Dit boek moet worden aangeschaft. Hiernaast worden een aantal artikelen beschikbaar gesteld als master copies. De overige literatuur is afhankelijk van het gekozen ritueel en wordt tijdens het college vastgesteld.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr. MA M.A. Davidsen