Studiegids

nl en

BA-scriptie seminar

Vak
2014-2015

Toegangseisen

De toegangseisen zijn gelijk aan die tot toelating tot het BA-werkstuk. Het college dient parallel aan het werken daaraan te worden gevolgd.

Beschrijving

In dit college wordt systematisch begeleidend ingegaan op kwesties die gerelateerd zijn aan het doen van onderzoek in het kader van het BA-werkstuk: het thema, de methodiek, structuur werkstuk, het schrijfproces, de formele eisen, de mondelinge verdediging.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven inzicht in de deelaspecten van het BA-werkstuk: thema, methodiek, schrijfproces, structuur, vorm etc.

  • Studenten verwerven vaardigheden in genoemde deelaspecten van het BA-werkstuk.

  • Studenten verwerven vaardigheid in het spreken over genoemde deelaspecten.

  • Studenten geven blijk van het behalen van genoemde doestellingen in gestelde opdrachten en bij de totstandkoming van het BA-werkstuk en de mondelinge verdediging ervan in een mondeling tentamen.

Rooster

Rooster Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten met voldoende resultaat (zonder cijfer) zijn uitgevoerd, om door te mogen gaan met het schrijven van het BA-werkstuk (het college vormt m.a.w. een deel van de begeleiding ervan).

Blackboard

Blackboard wordt (eventueel, na overleg met de studenten die deelnemen) ingezet om materiaal ter beschikking te stellen en voor de communicatie tussen docenten en studenten.

Literatuur

Materiaal wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Verdere informatie verschijnt op Blackboard.

Opmerkingen

Deelname is verplicht voor alle studenten die in het tweede semester willen beginnen met het BA-werkstuk of dit voor augustus willen afronden.