Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: Intensief lezen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten van buiten Leiden worden niet toegelaten, tenzij ze zich in Leiden gaan inschrijven. De bijvakkers uit Leiden die taalverwervingsvakken willen volgen, kunnen dit college alleen volgen als zij ook Integrated Korean 1a: basiskennis en Integrated Korean 1a: spreken en luisteren volgen.

Beschrijving

Deze beginnerscursus bestaat uit 2 onderdelen: Hoorcollege “Grammatica” en Werkcollege “Intensief Lezen”. Bij de reeks hoorcolleges staat het systematisch overzicht van de elementaire Koreaanse grammatica centraal. Studenten leren daarbij de taalkundige eigenschappen van de Koreaanse taal, zinsbouw, grammaticale componenten zoals o.a. partikels en uitgangen, en essentiële grammaticale termen zoals o.a. beleefdheidsvormen.
Bij het werkcollege concentreert de cursus zich op de ontwikkeling van de lees-, schrijf- en vertaalvaardigheid. Hierbij komen “Narration” uit het handboek en de grammatica-, lees- en vertaaloefeningen uit het werkboek aan bod. Daarnaast zijn er de wekelijkse lees- en vertaalopdrachten (Nederlands-Koreaans) die tijdens de colleges besproken zullen worden. Studenten worden actief betrokken bij het oefenen van het lezen en vertalen van en naar het Koreaans ter verwerving van lexicaal en syntactisch inzicht. Deze taalkundige kennis wordt verder ingezet bij de schrijfoefeningen uit het werkboek die als huiswerk meegeven worden. De docent vangt daarbij de collectieve zwakke punten van de studenten op en biedt doelgerichte oefeningen aan.

Leerdoelen

 • Het verwerven van fundamenteel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans.

 • Het leren lezen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse zinnen, al dan niet met voegwoorden.

 • Het vertalen van eenvoudige Nederlandse/Engelse zinnen naar het Koreaans. .

 • Het schrijven van eenvoudige formuleringen en opstellen, m.b.t. eigen leef- en studieomgeving of zeer vertrouwde onderwerpen.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur.

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur.

 • Voorbereiding tentamen: 49 uur.

Toetsing

De verhouding tussen Hoorcollege en Werkcollege is 3:7.
Binnen het Hoorcollege:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Schriftelijke toets over behandelde grammatica tijdens hoorcollege: 40% .

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof van het hoorcollege : 50 % .

Binnen het Werkcollege:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Gevarieerde grammatica- en schrijfopdracht uit het werkboek: 40%.

 • Het mondeling tentamen aan het eind van het semester “Vloeiend en Luid Voorlezen” : 10 %.

 • Het schriftelijke tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: 40%.

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Dr. J.H. Park, Room 127 in the Arsenaal.

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman