Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: spreken en luisteren

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten van buiten Leiden worden niet toegelaten, tenzij ze zich in Leiden gaan inschrijven. De bijvakkers uit Leiden die taalverwervingsvakken willen volgen, kunnen dit college alleen volgen als zij ook Integrated Korean 1a: basiskennis en Integrated Korean 1a: Intensief lezen volgen.

Beschrijving

Deze beginnerscursus loopt parallel met de cursus IK1 Basiskennis en concentreert zich met name op twee componenten van de taalbeheersing: spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Door middel van diverse (audiovisuele) leesmaterialen maken studenten een begin met het leren spreken. Ten behoeve van de ontwikkeling van spreekvaardigheid wordt “Usage” uit het handboek actief getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst, waarbij de interactie tussen studenten centraal staat. Daarnaast worden gerelateerde culturele elementen uitgelegd en dagelijkse uitdrukkingen onderwezen. Het is verder een op de praktijk gerichte cursus, waarbij studenten onder begeleiding van een student assistent d.m.v. nazeggen, schaduwen, zinsuitbreiding, etc. de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie oefenen, aan de hand van de luisteroefeningen uit het werkboek. (zie Literatuur)

Leerdoelen

 • Volledige beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gŭl)) en de fonetische en fonologische aspecten daarvan en vlotte uitspraak.

 • Begrijpen van een eenvoudig gesprek in een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Stellen van zeer korte, geïsoleerde vragen en beantwoorden daarvan m.b.t. persoonlijke gegevens en bekende onderwerpen.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;

 • Voorbereiding college en opdracht: 3.5 uur p.w. x 13 weken = 46 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 55 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname (10 % van het eindcijfer)

 • 4-wekelijkse voordracht van een modeldialoog uit het handboek. (20% van het eindcijfer).

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen aan het einde van het semester (30% van het eindcijfer).

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondelinge tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid. (40 % van het eindcijfer)

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman