Studiegids

nl en

Godsdienstpsychologie

Vak
2014-2015

Beschrijving

In het college godsdienstpsychologie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in het leven van mensen. We richten ons hierbij in het bijzonder op psychologische verklaringen en functies van religie en spiritualiteit. Bij onze bestudering van religiositeit maken we gebruik van neuropsychologische, dispositionele en sociaal-cognitieve en cultuurpsychologische invalshoeken. Na een algemene introductie over definities en methoden en technieken in de godsdienstpsychologie worden achtereenvolgens vier thema’s behandeld (adhv Saroglou, 2011) die samenhangen met vier psychologische functies van religie en spiritualiteit: ‘believing’, ‘bonding’, ‘behaving’ en ‘belonging’. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: (1) religie, betekenis en zingeving in relatie tot geestelijke gezondheid (2) religieuze (sociale) identiteit (3) Religieuze ontwikkeling, o.a. morele ontwikkeling, bekering/afvalligheid (4) bijzondere ervaringen en zelftransformatie (o.a. heilige emoties, mystieke ervaringen, emotieregulering) en de relatie met psychopathologie. Het accent ligt in deze cursus op theorie en bevindingen uit recent empirisch onderzoek..We richten ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, aanhangers van nieuwe religieuze stromingen, atheïsten, verschillende religies/culturen etc.).

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in de huidige centrale godsdienstpsychologische thema’s en benaderingen

  • Opbouwen van kennis van het gehanteerde begrippenkader binnen de godsdienstpsychologie en helder en beargumenteerd leren redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen

  • Kennis nemen van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en deze kunnen plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de godsdienstpsychologie

  • Kennis nemen van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leren om kritisch — maar met kennis van zaken en respect voor anders-gelovigen/denkenden — te kijken naar gebruikte meetinstrumenten en onderzoeksbevindingen

  • Leren om ervaringen uit de praktijk en casusmateriaal te verbinden met de literatuur en empirisch onderzoek

Rooster

rooster### Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur.

Studielast

140 uur (5EC) waarvan 28 uur college

De rest van de tijd wordt besteed aan de bestudering van de literatuur en het maken van wekelijkse proeftentamenvragen.

Toetsing

Wekelijks oefenproeftentamen (open boek) (10%)
Schriftelijk tentamen (90% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamenvragen.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer