Studiegids

nl en

Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celfysiologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr.ir. E.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het examenonderdeel Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie (totaal 9 EC) omvat de onderdelen Celbiologie (3 EC), Celfysiologie (3 EC) en Microbiologie (3 EC).

Celfysiologie richt zich op de elementaire fysisch-chemische processen die kenmerkend zijn voor een levende (eukaryote) cel. Speciale aandacht voor transport van kleine moleculen en ionen over membranen (al dan niet actief, invloed van membraanpotentiaal, osmose) en voor de processen rondom de energievoorziening van de cel, in het bijzonder de fotosynthese (protonengradiënten, redoxreacties, energiegekoppelde reacties, fotochemie). In aansluitende practica en werkgroepen wordt de stof nader toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het onderdeel celfysiologie legt een basis voor het begrijpen van de meest essentiële fysisch-chemische kenmerken van een levende cel.

Eindtermen:
Deelnemers zijn in staat om een logische argumentatie aan te voeren wat betreft het verloop van transport en diffusieprocessen en van (bio)chemische reacties en hebben zodoende inzicht in de basisvoorwaarden voor het leven.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen en practica (onderdelen Basispracticum 2)

Toetsing

Kennis van de bij colleges, practica en werkgroepen behandelde stof wordt door middel van een schriftelijk tentamen getoetst. Bij de tentamenstof Celfysiologie horen dus ook de onderdelen van het Basispracticum 2 die op het vak Celfysiologie betrekking hebben.
Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde voor tentamens Celbiologie, Microbiologie, en Celfysiologie. Om te slagen, mag voor geen van de drie tentamens een 5.0 of lager gehaald worden. Het tentamen mag in delen worden herkanst.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges en werkgroepvragen worden op blackboard geplaatst.

Literatuur

Campbell & Reece, “Biology” (9th ed.) en syllabus Celfysiologie

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard