Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse

Vak
2014-2015

IBP students, see Multivariate Data Analysis – IBP

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Het vak MVDA is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus MVDA geeft de student een overzicht van de standaardmodellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens. De verschillende modellen zijn geschikt voor verschillende soorten data. Voorbeelden van deze technieken zijn regressie-analyse en variantie-analyse, en meer geavanceerde varianten daarvan. De student leert hoe een onderzoeksvraag kan worden beantwoord met een model. Daarnaast leert de student omgaan met geschikte statistische software.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de standaardmodellen voor multivariate data-analyse;

  • Leren welke analyse methode gebruikt moet worden voor de beantwoording van een gegeven onderzoeksvraag;

  • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor multivariate data-analyse.

Rooster

Multivariate data-analyse (MVDA) (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Overgangsregeling

N.B Heb je de cursus vorig jaar gevolgd maar niet afgerond? Zie Overgangsregeling voor tweedejaars verplichte vakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. Tentamenregeling

Electives students

You have to enroll for each course separately.

Onderwijsvorm

De cursus MVDA is verdeeld over 7 weken. Elke week is er een hoorcollege, een computerpracticum en een werkgroep. Het hoorcollege van 2 uur aan het begin van de week vormt de start van de week. Een docent introduceert de stof en licht de belangrijke onderwerpen van de stof toe. Wat er op het hoorcollege gepresenteerd wordt behoort tot de tentamenstof. Van de student wordt verwacht dat hij/zij het hoorcollege voorbereidt door de relevante stof uit het boek te bestuderen. Het hoorcollege draagt voornamelijk bij aan leerdoelen A en B.

De computerpractica en werkgroepen vinden plaats op andere dagen in dezelfde week. Voor zowel de practica als de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Tijdens de computerpractica van 1 uur wordt er geoefend met data-analyse door middel van opgaven.
Vergelijkbare opgaven worden gebruikt bij de twee vaardigheidstoetsen. De student wordt geacht zelf een opslagmedium naar de practica mee te nemen. De computerpractica dragen voornamelijk bij aan leerdoel C.

Van de student wordt verwacht dat hij/zij de werkgroep voorbereidt door een aantal opgaven te maken en deze van te voren in te leveren. Tijdens de werkgroepen van 2 uur worden de voorbereide opgaven besproken. Verder wordt van de student verwacht dat hij/zij gedurende een werkgroep minimaal één presentatie geeft. Verder bestaat er tijdens de werkgroep de mogelijkheid om nieuwe opgaven te oefenen. Aan het eind van de week komen korte uitwerkingen van de opgaven beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen dragen bij aan leerdoelen A, B en C.

Toetsing

Regeling cijferberekening verplichte tweedejaarsvakken

Het eindcijfer van de cursus bestaat uit twee deelcijfers. Het eindcijfer wordt gevormd door een gewogen som van de twee deelcijfers:

Eindcijfer = 0.6 x (Tentamencijfer) + 0.4 x (Cijfer 2)

Het eerste deelcijfer is het tentamencijfer. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met vier antwoordalternatieven. Het tentamen toetst voornamelijk leerdoelen A en B. Het tweede deelcijfer Cijfer 2 is een samenstelling van vier resultaten. Twee resultaten zijn de cijfers voor twee vaardigheidstoetsen, één halverwege en één aan het eind van de cursus. De andere twee resultaten zijn het wel of niet voldoen aan de verplichte aanwezigheid bij de computerpractica en de werkcolleges. De vaardigheidstoetsen bestaan uit open vragen en worden afgenomen in computerzalen. Bij de vaardigheidstoetsen ligt de nadruk vooral op leerdoelen B en C. Onvoldoende aanwezigheid kan niet worden gecompenseerd.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Op blackboard zijn collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten en aanvullende materialen te vinden.

Literatuur

Verplichte tentamenstof, naast de collegestof:

  • Titel van het boek wordt later bekendgemaakt.

  • Werkboek MVDA. Naast opdrachten voor practica en werkcolleges zijn hierin ook een aantal vervangende en aanvullende teksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline

Boekenbalie

Als de titel van het boek bekend is, is het boek eventueel met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint.

Contact

Coördinatoren