Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2014-2015

IBP students, see Psychometrics IBP.

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal een van de cursussen geslaagd moet zijn (anders kan men zich niet voor de cursus en voor het tentamen inschrijven).

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Inleiding psychometrie

  • Schaling en normering

  • Betrouwbaarheid

  • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse

  • Itemresponstheorie

  • Classificatie en predictieve discriminantanalyse

  • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten

  • Rapportage van psychometrisch onderzoek

Leerdoelen

De cursus heeft als leerdoelen:
A. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie. Inzicht verkrijgen in psychometrische aspecten van toetsen en vragenlijsten, met name de betrouwbaarheid en de validiteit. Kennis opdoen van theorie en gebruik van tests in onder andere de onderwijs- en selectiepsychologie.
B. Leren welke methoden en technieken nodig zijn om psychometrische aspecten van een test of vragenlijst te onderzoeken.
C. Het verwerven van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor klassieke en moderne testanalyse, factoranalyse en discriminantanalyse.

Rooster

Psychometrie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Overgangsregeling

N.B Heb je de cursus vorig jaar gevolgd maar niet afgerond? Zie Overgangsregeling voor tweedejaars verplichte vakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

De cursus Psychometrie kent 8 onderwijsweken. Elke week is er een hoorcollege, een computerpracticum en een werkgroep. Het hoorcollege van 2 uur aan het begin van de week vormt de start. Een docent introduceert de stof en licht de belangrijke onderwerpen van de stof toe. Wat er op het hoorcollege gepresenteerd wordt behoort tot de tentamenstof. Van de student wordt verwacht dat hij/zij het hoorcollege voorbereidt door de relevante stof uit het boek te bestuderen. Het hoorcollege draagt voornamelijk bij aan leerdoelen A en B.
De computerpractica en werkgroepen vinden plaats op de andere dagen van de week na het hoorcollege (soms ook op maandag van de week erop). Voor zowel de practica als de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht. Tijdens de computerpractica van 1 uur wordt er geoefend met data-analyse door middel van opgaven. Vergelijkbare opgaven worden gebruikt bij de twee vaardigheidstoetsen. De student wordt geacht zelf een opslagmedium naar de practica mee te nemen (zelfde eis als bij 1e jaars M&S – vakken bachelor). De computerpractica dragen voornamelijk bij aan leerdoel C.
Van de student wordt verwacht dat hij/zij de werkgroep voorbereidt door een aantal opgaven te maken en deze van te voren in te leveren. Tijdens de werkgroepen van 2 uur worden de voorbereide opgaven besproken. Verder wordt van de student verwacht dat hij/zij gedurende de reeks van acht werkgroepen minimaal één presentatie geeft. Om de studenten actief met de stof bezig te laten zijn, bestaat er tijdens de werkgroep de mogelijkheid om nieuwe opgaven te oefenen. Aan het eind van de week komen korte uitwerkingen van de opgaven beschikbaar op Blackboard. De werkgroepen dragen bij aan leerdoelen A, B en C.

Toetsing

Regeling cijferberekening verplichte tweedejaarsvakken

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Op Blackboard zijn aanvullende materialen, collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten, sleutels van tentamens en een voorbeeldtoetsen te vinden.

Literatuur

Verplichte tentamenstof, naast de collegestof:

  • Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2014). Psychometrics: An introduction. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781452256801.

  • Syllabus Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Zie ook Blackboard voor additionele teksten. Je kunt het werkboek bestellen via de Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

(Coördinatoren)
Mw. dr. M. Hickendorff en mw. dr. C.E. Stevenson
Sectie Methodologie en Statistiek, kamer 3B18 resp. 3B14
Telefoonnummer: +31 (0)71 527 3765 resp. 3789
E-mail: hickendorff@fsw.leidenuniv.nl resp. c.e.stevenson@fsw.leidenuniv.nl

Specifieke vragen kunnen worden gesteld aan de practicumbegeleiders en aan de docenten van de werkcolleges. Drs. C. Verduin coördineert de practica.