Studiegids

nl en

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Vak
2014-2015

IBP-students, see: Experimental and Correlational Research (IBP)

Toegangseisen

Het vak sluit aan op de vakken Inleiding Methoden en Technieken en Toetsende Statistiek, en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse, statistische technieken voor het analyseren van (quasi)experimenteel onderzoek;

 • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse;

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse.

N.B. Via Blackboard is een complete lijst met doelstellingen beschikbaar.

Rooster

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Experimenteel en Correlationeel Onderzoek is georganiseerd in acht opeenvolgende weken. Elke week is er een hoorcollege en een werkgroepbijeenkomst, met of zonder computer. Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepbijeenkomsten, met of zonder computer.

Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Tijdens het college worden ook uitbreidingen of nieuwe onderwerpen besproken. De collegestof behoort daarom tot de tentamenstof. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat. De colleges zijn bedoeld om kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse te verkrijgen (Leerdoel 1).

Op een van de dagen volgend op het college is de verplichte werkgroepbijeenkomst. In de werkgroep wordt meer inzicht verkregen in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 1). Daarnaast wordt geoefend met het uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse in een gegeven situatie (Leerdoel 2) en het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 3). Actieve deelname tijdens de bijeenkomsten is verplicht.

In de extra werkgroepbijeenkomsten aan het eind van de week wordt met name geoefend met het rekenwerk, handmatig of met de computer. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

 • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.

 • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (0.7) en de SPSS-vaardigheidstoets (0.3). De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen zal er een mogelijkheid worden geboden om het tentamen in te zien,

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, opdrachten, etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur en Studiemateriaal

 • Howell, D.C. (2014). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning.

 • For students of the Dutch bachelor’s programme: Toetsende Statistiek.

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl: 19.75 euro]. De DVD bevat de volgende digitale handleidingen:

  • IBM SPSS Statistics 21 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics 21 Core System User’s Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 21
 • Extra materiaal aangeboden via BlackBoard (college-sheets, opdrachten, etc.)

Via Blackboard kan worden nagegaan welke (secties van) hoofdstukken uit bovenstaande literatuur tot de stof van de cursus behoren.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Coördinator en Coördinator SPSS
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methodologie en Statistiek, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl