Studiegids

nl en

Inleiding in de Psychologie

Vak
2014-2015

IBP-students, see Introduction to psychology-IBP

Beschrijving

In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het totale vakgebied gegeven. De Inleiding is representatief in de zin dat een eerste kennismaking plaatsvindt met de belangrijkste stromingen en deelgebieden in de psychologie. De Inleiding is samenhangend in de zin dat het accent bij de kennismaking met de verschillende deelgebieden vooral ligt op wat deze verbindt; dit in tegenstelling tot een presentatie waarin de psychologie niet meer is dan een optelsom van betrekkelijk onafhankelijke deelgebieden.

Leerdoelen

Kennis
Basale kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige academische psychologie en van de belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de psychologie, met een nadruk op hun onderlinge samenhang.

Inzicht
Inzicht in de manier waarop (empirisch) onderzoek binnen de Psychologie leidt tot theorievorming; inzicht in de wijze waarop psychologische theorieën in onderzoek worden getoetst; inzicht in de (praktische) toepassingen van psychologische theorieën.

Rooster

Inleiding in de Psychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Onderwijsvorm

15 Hoorcolleges en 8 werkgroepbijeenkomsten

De hoorcolleges

Gedurende de cursus worden 15 hoorcolleges van twee uur gegeven. De docenten behandelen per college één of twee hoofdstukken uit het leerboek (Gray en Bjorklund, zie Studiemateriaal). De docenten bieden in een college ondersteuning bij de voorbereiding op het tentamen door uit te leggen, toe te lichten, en illustraties te geven. Tevens verschaffen zij inzicht in hoofd- en bijzaken. Daarnaast zullen de docenten ook andere en/of nieuwe invalshoeken behandelen, recent materiaal aandragen, een onderwerp uitdiepen of juist de psychologische kennis zoals die in het boek wordt gepresenteerd in een bredere context plaatsen.

De werkgroepen

Een werkgroep Inleiding bestaat uit één docent en maximaal 24 studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Met uitzondering van week 40 (de week waarin 3 oktober valt) en de tentamenweek komt elke werkgroep wekelijks bijeen; in totaal zijn er dus acht bijeenkomsten. Studenten zijn verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. In een werkgroepbijeenkomst wordt onder leiding van een docent ondersteuning geboden bij de voorbereiding op het tentamen. Dit betekent overigens niet dat de docent zich in zijn uitleg zal beperken tot de tentamenstof: ook verdieping van de stof en (daarmee) enthousiasmering voor de psychologie staan op het programma. Van de studenten wordt tijdens deze bijeenkomsten een actieve inbreng verwacht.

Tijdens elke werkgroepbijeenkomst wordt een korte essaytoets afgenomen, waarmee het hierboven besproken leerdoel Basale kennis van de stof in de behandelde hoofdstukken wordt getoetst. De docenten beoordelen de antwoorden in termen van onvoldoende, voldoende of goed. De eerste van deze toetsen geldt als oefening. De resultaten van de overige zeven toetsen worden omgezet in een werkgroepcijfer (voor de precieze regels, zie het Werkboek).

Toetsing

Het eindtentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Met het tentamen wordt voornamelijk het hierboven besproken leerdoel Inzicht getoetst. Opgeven voor het eindtentamen kan tot tien dagen van te voren via uSis, en is daarna niet meer mogelijk. Voor het tentamen dient Gray en Bjorklund geheel te worden bestudeerd, met uitzondering van de Statistical Appendix.

In week 40 kunnen de studenten een elektronische deeltoets maken over de hoofdstukken 1 t/m 8, die bestaat uit 30 meerkeuzevragen. De deeltoets is van belang voor zowel de student als de opleiding psychologie. De student krijgt feedback over de effectiviteit van zijn of haar wijze van studeren tot dan toe. Voor de opleiding geeft het deeltoetscijfer een indicatie van de vorderingen van de studenten. Het deeltoetscijfer telt niet mee voor het eindcijfer voor de cursus. Het eindcijfer wordt berekend uit het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Compensatie voor een onvoldoende voor of de werkgroep of het tentamen is mogelijk, mits beide cijfers niet lager zijn dan een 5,0. Het werkgroepcijfer blijft geldig bij eventuele volgende tentamengelegenheden.

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Voor de cursus is een Blackboardmodule.

Literatuur

  • Gray, P. en Bjorklund, D.F. (2014), Psychology (7th ed.). New York: Worth Publishers.

  • Ter ondersteuning van de bestudering van Gray en Bjorklund is een werkboek; Inleiding in de Psychologie samengesteld. Hierin zijn per hoofdstuk uit Gray studievragen opgenomen over belangrijke onderwerpen. Tevens bevat het werkboek voorbeelden van tentamenvragen en informatie over de videofragmenten die tijdens de werkgroepen worden getoond en besproken. De studievragen in het werkboek fungeren als leidraad voor de wekelijkse bespreking van de hoofdstukken van het leerboek. Het werkboek bevat ook nadere informatie over de wijze waarop het werkgroepcijfer (zie Onderwijsvormen) wordt berekend en hoe het meegenomen wordt in de berekening van het eindcijfer. Het werkboek is vanaf half augustus te bestellen bij Readeronline

Het boek is goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van de lidmaatschapspas van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. W. La Heij
Kamer 2B11A
Tel. 071 5273636
E-mail: laheij@fsw.leidenuniv.nl