Studiegids

nl en

Cultuurfilosofie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de cultuurfilosofie gaat het om de interactie tussen mens en cultuur. ‘Cultuur’ is datgene wat resulteert uit collectief handelen van mensen. Kunst, religie, filosofie, taal en wetenschap zijn culturele conglomeraten waarin de mens zichzelf uitdrukt en hervindt. In dit college staan we stil bij de aard van die culturele conglomeraten en bij de interactie ervan met menselijk denken, handelen en beleven. We zullen kijken naar affirmatieve, kritische en analytische benaderingen van menselijke cultuur. Dat doen we aan de hand van het werk van Schleiermacher, Herder, Dilthey, Rickert, Cassirer, Horkheimer en Adorno.

Leerdoelen

Doelstelling:
Deze cursus beoogt het bijbrengen van kennis van en inzicht in enkele fundamentele wijsgerige benaderingen van het verschijnsel ‘cultuur’ aan de hand van primaire wijsgerige teksten. De student leert reflecteren op de interactie tussen de mens en datgene wat door die mens wordt voortgebracht: de grote culturele conglomeraten religie, wetenschap, taal, geschiedenis en kunst. Tevens maakt de student kennis met enkele fundamentele vormen van cultuurkritiek.

Eindtermen:

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • enkele fundamentele wijsgerige benaderingen van de menselijke cultuur en de implicaties voor menselijk denken en handelen;

 • enkele paradigmatische vormen van kritiek op de cultuur, met name op de Verlichting;

 • de relatie van wijsgerige reflectie op de cultuur tot andere wijsgerige disciplines, met name de ethiek, antropologie en kennisleer.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • fundamentele wijsgerige benaderingen van cultuur en haar voornaamste conglomeraten te onderscheiden, te benoemen en te analyseren;

 • primaire wijsgerige teksten grondig te lezen en te analyseren;

 • een eigen verhouding te vinden tot de diverse cultuurfilosofische en cultuurkritische denkmodellen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Volgen van college: 28 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Het maken van opdrachten: 21 uur
Voorbereiding tentamen: 48 uur
Maken eindtentamen: 3 uur

Toetsing

 • Open boek-tentamen (take home), zelfstandig af te leggen via Blackboard op het in het tentamenrooster vermelde tijdstip (60%)

 • Tussentijdse opdrachten (40%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het take home tentamen. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, heeft geen toegang tot de herkansing. De opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Studenten dienen zich zelf op de Blackboardmodule in te schrijven. Hier is alle nadere informatie terug te vinden.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Theodor Adorno und Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Fischer 1988. ISBN-10: 3596274044 (of: Max Horkheimer en Theodor Adorno, Dialectiek van de Verlichting, vertaald en van een nieuw nawoord voorzien door Michel van Nieuwstadt, Boom 2007. ISBN 97 890 850 63629).

 • Ernst Cassirer, An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale 1944 (verschillende edities).

De wekelijks te bestuderen literatuur is merendeels beschikbaar in de UB en/of op het internet. Het betreft primaire teksten die thuis grondig dienen te worden bestudeerd. Het verdient aanbeveling om althans te proberen de teksten in de oorspronkelijke taal te lezen. Wie daartoe niet bij machte is, kan gebruik maken van vertalingen.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

-