Studiegids

nl en

Realisme en symbolisme in literatuur (Stromingen 1)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt op de eerste plaats gebruikt voor een literair- en kunsthistorische periode uit de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor een teksttype, of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.
De eerste drie kwart van dit college zal zich concentreren op het realisme als literair historische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme worden romans besproken van Emile Zola, Theodor Fontane, Gustave Flaubert, Louis Couperus en Ivan Toergenjev. Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme.
Het laatste kwart van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme. Symbolistische poëzie en de zintuigen staan daarincentraal. We bespreken gedichten van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé, Herman Gorters Mei, maar ook theoretische en literatuurhistorische teksten die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Midtermtentamen: (weging 50%) en eindtentamen (weging 50%) .
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing: Schriftelijk tenatmen (100%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.
Romans:
Gustave Flaubert Madame Bovary
Ivan Toergenjev Vaders en zonen
Émile Zola Het beest in de mens
Theodore Fontane Effi Briest
A.K. Huysmans, A Rebours
Herman Gorter, Mei

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Gaststudent

Aanmelding voor contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dhr. Prof.Dr. E.J. van Alphen.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap