Studiegids

nl en

Academic English: Effective Written and Oral Argumentation

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Doel van deze inleidende cursus is studenten vertrouwd te maken met de benodigde argumentatievaardigheden om een deugdelijk betoog in het Engels te schrijven en mondeling te presenteren.
In het eerste blok leren studenten door middel van gerichte lees- en schrijfopdrachten argumentatieve structuren in engelstalige academische teksten te herkennen en zelf te gebruiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: organisatie van een betoog, soorten argumenten, retorisch lezen, stijl, en werken met bronnen. Dit blok wordt besloten met een essay-opdracht rond een centrale engelstalige literaire tekst: de roman Cloud Atlas van David Mitchell (2004).
Het tweede blok is erop gericht studenten in een veilige omgeving de gelegenheid te bieden hun Engelse spreekvaardigheid op academisch niveau te trainen. Via gerichte discussie- en presentatieopdrachten werken we toe naar een engelstalig symposium waar iedereen een literaire tekst, film of ander kunstwerk voordraagt voor opname in de Leidse culturele canon.
De cursus ‘Academic English’ is een praktisch werkcollege waarbij van alle deelnemers een actieve inzet wordt verwacht.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • beschikt de student over de benodigde vaardigheden om een deugdelijk betoog in het Engels te schrijven en de diverse onderdelen daarvan te benoemen;

 • is de student in staat argumentatieve structuren in engelstalige teksten van anderen te herkennen;

 • heeft de student geleerd een coherente en effectieve mondelinge presentatie in het Engels te geven en daarbij optimaal gebruik te maken van ondersteunende middelen als PowerPoint, Prezi, etc.;

 • heeft de student in het Engels geoefend met discussievaardigheden zoals het stellen van gerichte, kritische vragen, het spiegelen en beantwoorden daarvan, en het leveren van opbouwend commentaar.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor deze cursus bedraagt 140 uur.
Daarvan is 28 uur gereserveerd voor de contacturen. Het bestuderen van de verplichte literatuur vergt ca. 42 uren. De resterende 70 uren zijn bedoeld voor de voorbereiding van de schrijf-, discussie- en presentatieopdrachten (35 uur), het schrijven van het essay (25 uur) en het prepareren van de mondelinge
bijdrage aan het symposium (10 uur).

Toetsing

 • Kleine lees- en schrijfopdrachten (10%)

 • Afsluitende essayopdracht (40%)

 • Kleine discussie- en presentatieopdrachten (10%)

 • Mondelinge presentatie tijdens het afsluitend symposium (40)

Het eindcijfer wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde per toetsingsonderdeel. Daarnaast geldt de volgende aanvullende eis: voor zowel de afsluitende essayopdracht als de eindpresentatie tijdens het symposium dient de student een voldoende te behalen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

 • David Mitchell, Cloud Atlas (roman, 2004). Editie naar keuze.

 • Longman Dictionary of Contemporary English. Fifth edition or later. Harlow: Pearson Education, 2009.
  N.B.: Overige titels worden later bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met

Mw. dr. Madeleine J.A. Kasten
Opleiding Film- en Literatuurwetenschap
Van Wijkplaats 2 / kamer 101B
Tel. 071 527 2176
Spreekuur volgens afspraak

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail