Studiegids

nl en

Political Debate

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Deze cursus is een onderdeel van het MA-traject ‘Het politieke debat: geschiedenis en retorica’. We lezen in deze cursus historische en theoretisch-retorische literatuur over het politieke debat, in Nederland en West-Europa. De literatuur biedt een overzict maar we zullen die ook kritisch bespreken en confronteren met de historische en actuele praktijk van het politieke debat met name in de Nederlandse context. De politieke actualiteit van debat en retorica bekijken we vanuit een theoretische en historische achtergrond. De cursus is gebaseerd op het gezamenlijk lezen van teksten, reflecties in de vorm van boekbesprekingen met een stelling, en gezamenlijke discussie. Het is een intensieve lees- en discussiereeks die vooral de eerste helft van het semester wekelijks een prestatie vraagt, het afsluitende essay is betrekkelijk kort en kan voortbouwen op het werk in het college.

Daarnaast bevat de cursus ook meer praktische onderdelen: een serie gastcolleges door (oud-)politici en mensen uit de wereld van de politieke journalistiek. Een vast onderdeel is ook een bezoek aan de Tweede en Eerste Kamer en een gesprek met Kamerleden. Telkens wordt bij deze delen van de studenten gevraagd (in groepjes) de discussie voor te bereiden. Ten slotte streven we er ook naar praktisch met debat te oefenen, met een debatleider.

Leerdoelen

 • Het verdiepen van historische en theoretisch-retorische inzichten in het politieke debat.

 • Het leren (interdisciplinair) analyseren van historische en actuele politieke debatten, waaruit mede het maatschappelijk belang van historische studie van debat blijkt

 • Het vergroten van de eigen debatvaardigheid in het bijzonder met betrekking tot politieke onderwerpen.

 • Het opdoen van ervaring in het discussiëren met (oud-)politici.

 • In het eindwerkstuk dient op basis van de gelezen literatuur een eigen wetenschappelijke redenering te worden opgesteld

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Seminar

Studielast

Totaal: 280 uren

 • College volgen, inclusief excursie naar Den Haag ca. 30 uren

 • Voorbereiden discussie en colleges ca. 10 uren

 • Lezen literatuur en schrijven reflecties, inclusief opzet eindwerkstuk 200 uren

 • Eindwerkstuk 40 uren.

Toetsing

 • Tussentijdse schriftelijke kritische besprekingen van de gelezen literatuur (20 %): toetst inzicht in de historische en theoretische kanten van het politieke debat

 • Gezamenlijk voorbereiden en bijdragen aan de discussies tijdens de colleges onder anderen met (oud-)politici (20 %): toetst discussievaardigheden en vermogen debat te analyserne

 • Een helder en beknopt afsluitend werkstuk waarin commentaar verwerkt is en dat interdisciplinaire componenten bevat (60 %): toetst de betreffende analytische vaardigheden en het vermogen een eigen wetenschappelijke redenering op te stellen.

 • ResMa studenten dienen in hun werkstuk daarbij te reflecteren op de interdisciplinaire aard van de cursus en vanuit een theoretische positie hun werkstuk te schrijven

 • Herkansing geschiedt door het herschrijven van het afsluitende werkstuk dat voldoende moet zijn om te kunnen slagen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Afspraken

 • Uitwisselingen, posten van bijdrage en werkstukken

Literatuur

 • Amy Gutman & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton 2004), 1-94.

 • Frans H. van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse (Amsterdam 2010), 1-97.

 • Jonathan Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Methaphor (Hampshire/New York 2011 (Second Edition)), 1-51

 • B. Wolthuis, ‘Het spelkarakter van het parlementaire debat’, in: R&R: rechtsfilosofie en rechtstheorie 3 (2007), 12-33

 • David Zarefsky, ‘Strategic manoeuvering in political argumentation’. In: Frans H. van Eemeren (ed.) Examining Argumentation in Context,115-130. (Amsterdam 2009)

 • Ton van Haaften, ‘Norm en taal in politiek Den Haag’. in: M.-C. Foblets e.a. (red.), Liber Amicorum René Foqué.631-645 (Gent 2012).

 • P. Bootsma en A.C. Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer (Amsterdam 2006)

 • Jan Kuitenbrouwer, De woorden van Wilders & hoe ze werken. (Amsterdam 2010)

 • H. José Plug, Ad hominem arguments in the Dutch and the European Parliaments: Strategic manoeuvring in an institutional context’ . In: Cornelia Ilie, European Parliaments under Scrutiny, blzz 305-328 (Amsterdam 2010)

 • T. van Haaften, ‘Debate and political culture’. In: Ton van Haaften et al., Bending Opinion. Essays on Persuasion in the Public Domain, blzz 349-368 (Leiden 2011).

 • J.J.B. Turpijn, Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede kamer (1848-1888). (Amsterdam 2008)

 • H. te Velde, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’, De negentiende eeuw (30), blzz. 35-47.

 • H.C.G. Matthew, ‘Gladstone rhetoric and politics’, in: P.J. Jagger (ed.), Gladstone. (Londen 1998), blzz. 213-234

 • H. te Velde, Het theater van de politiek. (Amsterdam 2000)

 • Cornelia Ilie, ‘Histrionic and agonistic features of parliamentary discoruse’, Studies in Communication Sciences 3/1 (2003) 25-53

 • T. Tackett, Becoming a revolutionary: the deputies of the French National Assembly and the emergence of a revolutionary culture (1789-1790). (Princeton 1996), 117-313

 • T. Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik: politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag. (Düsseldorf 2002), 428-485.

Aanmelden

via uSis

Contact

dhr. Prof.dr. H. te Velde

Opmerkingen

Deze cursus wordt in samenwerking tussen Nederlands en geschiedenis gegeven en dus in het Nederlands.