Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen.
In de lessen Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet in papers en presentaties.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema voor een essay of paper, het bijstellen van het schrijfplan, het schrijven van een inleiding en een conclusie, en tenslotte het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

 1. Vier praktische oefeningen (30%)
  1. Presentatie (20%)
  2. Eindessay van 1500 woorden (50%)

Als het gemiddelde van de 4 praktische oefeningen onvoldoende is, kan dat met een herkansingsopdracht aan het eind van de cursus gecompenseerd worden
De presentatie kan niet herkanst kan worden
Het eindessay kan wel herkanst kan worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

 • Kurt Vonnegut, Jr. Slaughterhouse- Five (1969). Elke Engelstalige uitgave is toegestaan. Een goedkope en gemakkelijk verkrijgbare editie is die van Bantam Dell (New York: Dell Publishing, herdrukt vanaf 1991).

 • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. Derde editie. Chicago en Londen: University of Chicago Press, 2008.

 • Cliffs Notes on Vonnegut´s Slaughterhouse- Five, ed. Dennis Stanton-Smith. Hoboken: Wiley Publishing, 1997.

 • Daarnaast enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. dr. F.W.A. Korsten

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap