Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (1700-1815)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.Daarnaast is deelname alleen toegestaan als Duitstalige literatuur in context (20e/21e eeuw) en Duitstalige literatuur in context (750-1700) met goed gevolg zijn afgerond;

Beschrijving

In dit college wordt de volgende periode met bijbehorende stromingen behandeld:
1700 – 1815: Absolutisme, Aufklärung, Franse Revolutie, Klassik en Romantik.

Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar ook om het plaatsen van teksten in hun context. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Michel) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.

Leerdoelen

De student

  • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de de Duitstalige literatuur tussen 1700 en 1815

  • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

  • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

  • is in staat een literatuur-/cultuurwetenschappelijk begrippenaparaat in te zetten bij het analyseren en contextualiseren van genoemde teksten

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uren

  • College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • Voor- en nabereiding van de colleges: 7 uur p.w. x 13 = 91 uur

  • Voorbereiding voor de tentamens: 23 uur uur

Toetsing

Actieve deelname (20%) en 2 tentamens (2 × 40%).

Alleen beide tentamen kunnen worden herkanst.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Beutin, W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Metzler, Stuttgart 2013.
Michel, Dirk u.a.: Duden – Deutsche Geschichte, Dudenverlag, Mannheim 2009.

Primaire en aanvullende literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Eerstejaars studenten kunnen in het eerste semester zonder aanmelding voor de werkgroepen aan het onderwijs deelnemen. Ze dienen zich wél tijdig voor de tentamens in te schrijven. Vanaf het tweede semester dient iedereen zich voor alle studieactiviteiten (colleges, tentamens, werkstukken) tijdig in te schrijven.
Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Ook voo tentamens dienen zij zich tijdig in te schrijven in uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met

Dhr. Dr. Johannes Müller
Dhr. Dr. Klaus Gille

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. E-mail adres