Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de drie parallelle onderdelen: theorie, praktijk en begeleidend tutorial. De bijeenkomsten dienen vooral voor het afronden van grammaticale aspecten. Verder verdiepen de studenten in lessen over vertaling, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid hun theoretische kennis en hun toepassingsgerichte vaardigheden.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om…

 • centrale aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren.

 • deze kennis succesvol te gebruiken/toe te passen zowel bij het schrijven en als bijde uitspraak van het Duits.

 • de basale structuur van een werkstuk of mondelinge presentatie op te zetten.

 • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken

Rooster

Rooster Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Tutorials

Studielast

10 EC: 280 uur
Aanwezigheid: 13 × 6 = 78 uur
Voor- en nabereiding per college: 13 × 7 = 104 uur
Voorbereiding voor het mondelinge tentamen: 24 uur
Voorbereiding voor tussentoetsen en het schriftelijke tentamen: 70 uur
Tentamen: 4 uur (3 uur schriftelijk, 1 uur mondeling)

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, indienen van wekelijkse opdrachten, zelfstandig werken met oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat aan bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer): schriftelijk (50%), mondeling (20%), tussentoetsen (30%, permanente evaluatie). Het schriftelijke en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn

Herkansing: de herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

 • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

 • Kate, A.P. ten en E.K. de Vries (2005): Übungsbuch Deutsch Grammatik. Bussum.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Björn Köhnlein

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: secrduits@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Het college kan alleen worden afgesloten als de student voor alle onderdelen ten minste een voldoende heeft gehaald en alle voorgeschreven opdrachten op tijd heeft ingediend.