Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1.

Daarnaast kan het college gevolgd worden door BA1-studenten Taalwetenschap zonder eindexamen Grieks maar met eindexamen Latijn.

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit geschiedt aan de hand van de leergang Mouseion, die zich ten doel stelt de student in 36 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten met de nodige hulpmiddelen mogelijk wordt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Kleine Griekse Grammatica. De leergang werkt met teksten die gemaakt zijn op basis van bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de vormleer en de zinsleer, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.

De leergang wordt (met de nodige inkortingen) op de voet gevolgd met als doel de afronding van de leergang aan het eind van Grieks taalverwerving 2a. In het eerste college wordt het eerste deel van het boek doorgewerkt. Naast het oefenmateriaal in de leergang zelf zijn er ook oefeningen op Blackboard beschikbaar. Er wordt ook gebruik gemaakt van De Kleine Griekse Grammatica.

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid;

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Griekse tekst.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • 24 contacturen;

 • 116 uur zelfstudie.

Toetsing

 • tussentoets: vocabulaire, vormleer (& stamtijden) en gelezen tekst (30%);

 • eindtoets: vocabulaire, vormleer, gelezen tekst en korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst (70%).

De tussentoets wordt voorbereid door een proeftoets. Bij een voldoende voor de tussentoets geldt de daarin getoetste stof als geabsolveerd; deze stof maakt dan geen deel uit van de eindtoets.

Herkansing
De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • A. Baker, J. Don en K. Hengeveld (eds.), Taal en Taalwetenschap, Chichester, Wiley & Sons, 2013;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);

 • Perseus Collection Greek and Roman Materials;

 • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor niet-classici (voorkennis van het Grieks niet vereist).

Contact

Mw. Dr. M. (Marlein) van Raalte