Studiegids

nl en

Latijn in de Renaissance

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.

In het eerste deel zullen – na een overzicht over de onwikkeling van de Latijnse literatuurtaal van de (late) oudheid tot ongeveer 1300 – een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en pver humanistisch onderwijs. Deze onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van teksten van belangrijke humanisten, onder wie Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla en Erasmus van Rotterdam.

In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (m.n. in Italië) centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epos, brieven, lyriek). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, Francesco Filelfo, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Janus Secundus en Conrad Celtis. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en welke sociale rol ze speekden in het leven van de 15e en 16e eeuw.

Leerdoelen

  • verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden/ schrijvers, hun werken en van de historische context;

  • inzicht in de tekstoverlevering van de klassieke literatuur in de Renaissance;

  • verdieping van de onderzoeksmethoden m.b.t. de literaire genres in de Latijnse literatuur;

  • verdieping van kennis van cultuurhistorische interpretatiemethoden van literaire teksten.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • 2 uur x 14 colleges = 28 uur presentie;

  • 4 uur x 14 colleges = 56 uur voorbereiding;

  • het schrijven van het kleine verslag = 50 uur;

  • herhalende voorbereiding voor tentamen = 8 uur.

Toetsing

  • tussentoets (30%): bestaande uit een verslag (1500 woorden max.);

  • schriftelijk tentamen (70%).

Aanvullende eis: voor het schriftelijk tentamen moet minstens het cijfer 5 behaald worden.

Herkansing
Het cijfer is het gemiddelde van de twee deelcijfers (50/50%). Bij een onvoldoende kan het tentamen herkanst worden. Het cijfer voor het verslag blijft staan.

Blackboard

Er wordt voor communicatie en voor aanvullend onderwijsmateriaal gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Teksten en verdere te lezen literatuur worden via Blackboard of via een leesplank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. C.H. (Christoph) Pieper