Studiegids

nl en

Wereldliteratuur B

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Wat is wereldliteratuur? Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur, en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je beide visies terug. Enerzijds worden auteurs gelauwerd omdat hun werk als typisch Japans, Chileens, Portugees, etc. kan worden beschouwd. Anderzijds worden oeuvres bekroond vanuit de gedachte dat ze ‘universeel-humanistische’ waarden uitdragen die de zo ‘exotische’ cultuur voor eenieder openbreken. Dan wordt juist de bijdrage van de gelauwerde werken aan een wereldwijde cultuurvermenging beloond. In dit college vragen we ons af welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd? Auteurs die aan bod komen, zijn verspreid over alle continenten, het kunnen auteurs zijn als: Marguerite Duras, William Shakespeare, Toni Morrison, Wole Soyinka, Hella Haasse, Wiliam Faulkner e.a.

Leerdoelen

Door dit college krijg je:

  • inzicht in de immense diversiteit van literatuur over de gehele wereld en uit verschillende periodes;

  • antwoorden op vragen als: welke (literaire) maatstaven zijn van doorslaggevend belang bij het vormen van een literaire “wereldcanon”. Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd?

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: Schriftelijke tentamen

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen bij de coördinator
Dr. E. Minnaard

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website