Studiegids

nl en

Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze collegereeks wordt door specialisten van de Opleiding Geschiedenis, het Papyrologisch Instituut, het Rijksmuseum van Oudheden en het Geldmuseum een inleiding geboden op enkele typen bronnen die specifiek zijn voor de oude geschiedenis, te weten de papyri, de inscripties en de archeologische artefacten, waaronder ook de munten. Er zal worden ingegaan op de grondbeginselen en historiografie van de vakken die zich met de ontsluiting van deze bronnen bezighouden: de epigrafiek, de papyrologie, de archeologie en de numismatiek. Historici, classici, oudheidkundigen en archeologen moeten enig inzicht hebben in deze vakken teneinde zelfstandig de vereiste bronnenkritiek te kunnen uitoefenen, ook als het om niet-literaire bronnen gaat. Wie belangstelling heeft voor de oude geschiedenis kan niet buiten dit college – een groot deel van het bronnenmateriaal dreigt dan een gesloten boek te blijven. Teneinde een extra dimensie aan dit college te geven, zullen bij de verschillende onderdelen een aantal praktische opdrachten moeten worden uitgevoerd die de studenten in direct contact met het bestudeerde materiaal brengen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze collegereeks heeft men voldoende kennis van de grondbeginselen van de epigrafiek, papyrologie, archeologie en numismatiek om kritisch met bronnenpublicaties op genoemde gebieden om te kunnen gaan. Bovendien heeft men een breed overzicht van de antieke materiële cultuur, vanaf de Bronstijd tot en met de late Keizertijd.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • 26 contacturen;

  • 30 uur voor het uitvoeren van de opdrachten (6 opdrachten à 5 uur);

  • 84 uur voor het lezen van de verplichte literatuur (ca 600 pagina’s à 7 pp/uur).

Toetsing

  • praktische opdrachten (30%);

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%).

Herkansing
Het gemiddelde van de twee deelcijfers moet voldoende zijn. Als het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, dan moet de student het schriftelijke tentamen herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.
Parallel en/of in aanvulling op Blackboard wordt gebruik gemaakt van de website www.oudegeschiedenis.info.

Literatuur

  • Mary Beard & John Henderson, Classical Art: From Greece to Rome ( Oxford 2001) (Oxford History of Art) ISBN 978-0192842374.

  • de overige literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. F.G. (Frits) Naerebout
Dhr. Prof. dr. R.B. (Ruurd) Halbertsma