Studiegids

nl en

Corporate Finance

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor het vak corporate finance gelden geen toegangseisen. Het wordt aanbevolen om eerst het vak business and entrepreneurship (of de opvolger Entrepreneurship and Innovation) met een voldoende eindcijfer te hebben afgesloten.

Beschrijving

Bij corporate finance gaat het om het aanwenden en aantrekken van vermogen op zo efficiënt mogelijke wijze, waarbij waardecreatie centraal staat. Een belangrijke afweging daarbij is die tussen risico en rendement. Zo wordt ondermeer gekeken naar investeringsselectiemethoden: hoe bepaalt het management van een onderneming of een door haar beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een dergelijke investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met de inschattingen van onzekerheid? Ook financial planning is een belangrijk onderdeel van corporate finance. Een ander belangrijk onderdeel van corporate finance is de bepaling van de vermogenskostenvoet: hoeveel bedragen de vermogenskosten van de onderneming en wat is de onderneming waard? Het vak corporate finance verschaft ook inzicht in de financiële markten, waar ondernemingen en banken onderdeel van zijn. Niet alleen de rol van de onderneming, maar ook de rol van de bank daarin zal worden besproken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Beoogd wordt het cijfermatige en bedrijfseconomische inzicht in een onderneming en de bedrijfsprocessen te vergroten en studenten vertrouwd te maken met de theorie van de ondernemingsfinanciering.

De leerdoelen zijn:

 • De doelstellingen van de onderneming uit te kunnen leggen in het perspectief van corporate finance.

 • Te identificeren wat de financiële doelstellingen van een specifieke onderneming zijn.

 • Investerings- en projectanalyse uit te voeren.

 • Investerings- en projectanalyse koppelen aan de doelstellingen van de onderneming.

 • Vast te stellen wat de vermogenskosten van ondernemingen zijn, in praktische en theoretische zin.

 • Elementen van de financiële markten te kunnen relateren aan corporate finance en ondernemingsbeslissingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Het ingevoerd zijn in de theorie van de ondernemingsfinanciering en in de wijze waarop deze theorie in de praktijk wordt toegepast.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes en dr. R.P. Orij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorafgaand aan het hoorcollege dient de voorgeschreven studiestof te zijn doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. T.L.M. Verdoes en dr. R.P. Orij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorafgaand aan de werkgroep dienen de voorgeschreven opgaven te zijn voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (80%)
Tussentijds opdrachten. Daaronder ook het geven van peerfeedback (20%). Voor de onderdelen van het vak moeten afzonderlijk voldoendes worden gehaald. Deelcijfers kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar een volgend jaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, zevende druk, ISBN 9780071314749

Werkboek:
Werkboek Corporate Finance 2014-2015 (beschikbaar via blackboard)

Overig:
Indien aanwezig: uitgereikte of op blackboard geplaatste artikelen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. R.P. Orij

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7758

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.