Studiegids

nl en

Film en filosofie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse BA geesteswetenschappen.

Beschrijving

Film filosofie is een snel groeiend deelgebied van de hedendaagse media theorie, dat zich bevindt op het raakvlak met de filosofie van de kunst. Waar film theoretici vanaf het eerste uur een beroep hebben gedaan op filosofische denkkaders om film te begrijpen, kunnen we met name sinds de jaren ’80 ook vanuit de filosofie een groeiende interesse waarnemen in film. Deze interesse is op zich niet nieuw; door de tijd heen hebben filosofen, afhankelijk van hun visie en subdiscipline, altijd een beroep gedaan op kunstvormen en -uitingen om hun denkkaders te ontwikkelen en verfijnen. Toch is de opkomst van het veld vanaf met name de jaren ’80 opmerkelijk te noemen, met name omdat film studies zich, als typisch interdisciplinair vakgebied, lange tijd – los van de filosofie – in verschillende andere richtingen had ontwikkeld. De steeds dominanter wordende rol van technologisch gemedieerd beeld en geluid ten aanzien van onze perceptie (in het algemeen, en van tijd, ruimte en het zelf in het bijzonder), heeft filosofen ertoe genoopt film tot onderwerp van filosofische reflectie te maken. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling bij film, en met name ook bij nieuwe media theoretici, juist een interesse losgemaakt in het filosofisch debat omtrent vraagstukken als waarneming, belichaming, zijn en tijd, alsook omtrent ethisch sociale onderwerpen zoals gemeenschap, emancipatie, politiek en verantwoordelijkheid.

Tijdens dit college close-readen we het werk van een select aantal film-filosofen. In lijn met het hedendaags film filosofisch debat zal het accent daarbij liggen op twee dominante invalshoeken of vraagstukken. Tijdens de eerste blok staan we stil bij de vraag die John Mullarkey zich in zijn boek Film and Philosophy: Refractions of Reality stelt: “Kan film denken?” Naast het in het boek van Mullarkey, addresseren we deze vraag in een aantal primaire teksten van de film filosofen waaraan hij refereert: Bordwell, Žižek, Deleuze, Cavell, Badiou, en Rancière.

In een tweede blok staan we stil bij een andere tendens in het debat die strikt genomen niet niet tot de film filosofie wordt gerekend, maar aih op het raakvlak bevindt van film, filosofie en andere opkomende (zgn. nieuwe) media vormen, zoals video, surveillance, 3D, interactieve omgevingen, urban screens, cinematic interfaces en responsive environments. Tijdens dit blok doorlichten we aan de hand van een aantal theoretische reflecties en cinematische interventies de hernieuwde interesse in belichaamde waarneming vis-à-vis technologisch gemedieerde tijd en ruimte.

Leerdoelen

Bij afronding:

  • heeft de student voldoende kennis van de besproken tendensen binnen het film-filosofisch debat;

  • kan de student film-filosofische teksten als zodanig herkennen, plaatsen en begrijpen;

  • is de student in staat complexe film-filosofische teksten te close-readen;

  • kan de student aan de hand van deze close-readings het kern argument van een auteur vatten, in eigen woorden reproduceren (parafraseren), duiden en op gepaste wijze evalueren en becommentariëren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Midterm: Positiepaper (50%). Endpaper: Kritische Analyse (50%)

De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van de papers binnen een beperkte tijd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  1. John Mullarkey (2009) Refractions of Reality: Philosophy and the Moving Image. New York: Palgrave Macmillan.
    1. Artikelen op Blackboard. Artikelen moeten worden gelezen en digitaal of uitgeprint meegenomen worden naar de bijeenkomsten.

Aanmelden

Via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. P. Hesselberth.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.