Studiegids

nl en

Latijns-Amerika in woord en beeld (LK1)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns-Amerikaanse literatuur. Aan de hand van een aantal vertaalde bekende en representatieve teksten zal de student een impressie krijgen van de literaire verbeelding in het continent. Verschillende thema’s zullen de cursus passeren. Mythen van de massacultuur, bijvoorbeeld, zullen worden behandeld in hun interactie met de literatuur. Ook zal worden getracht de ontwikkeling van de moderne Latijns-Amerikaanse literatuur te bekijken vanuit zijn relatie tot visuele uitingen van de samenleving (beeld of film).

De cursus bestaat uit het aandachtig bestuderen van een aantal representatieve teksten uit het (bewegelijke) Canon van de Latijns-Amerikaanse letterkunde. In de hoorcolleges worden actuele en multimediale technieken om met literatuur (en film) om te gaan aan de studenten uitgelegd. Vaak worden schrijvers en representatieve teksten (korte verhalen of fragmenten van romaans of fragmenten van filmische versies van romaans) geïntroduceerd. Aandacht wordt besteed aan historische en culturele contexten. In de werkcolleges wordt de student zelf aan het werk gezet.

Leerdoelen

  • De student moet vertrouwd zijn met een aantal oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuur van Spaans Amerika.

  • De student moet een aantal factoren kennen die de interpretatie van teksten uit de Spaans Amerikaanse literatuur mogelijk maken: auteurs, culturele en politieke contexten, ontwikkeling van de Spaans Amerikaanse literatuur, relatie met de westerse canon. De student moet in staat zijn concrete vragen over de stof te kunnen beantwoorden.

  • De student moet in staat zijn de vragen die literaire teksten oproepen, goed en accuraat te formuleren.

  • De student moet in staat zijn een goed onderbouwd commentaar over literaire teksten te leveren.

  • De student moet in staat zijn een beredeneerde interpretatie van een korte literaire tekst te leveren.

  • De student moet in staat zijn om de rol van de fictie in de algemene kennis van Latijns-Amerika te plaatsen en om deze kennis te gebruiken.

  • De student moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende literaire stromingen van Spaans Amerika.

  • De student moet een algemeen idee krijgen over de mogelijke inter-mediale connecties tussen literatuur en visuele uitingen in de cultuur en maatschappij.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoorcollege: 1 uur per week
Werkcollege: 1 uur per week

Studielast

Totaal: 140 hrs
Colleges: 24 uur
Tentamens: 4 uur
Zelfstudie: 82 uur
Tentamenvoorbereiding: 30 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen A met korte open (invul)vragen en essayvragen (30%)
Schriftelijk tentamen B met korte open (invul)vragen en essayvragen (70%)

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van beide tentamens.

Herkansing: Take home tentamen in januari

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Studiemateriaal bevind zich in Blackboard en een map met extra gekopieerd materiaal.
Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. G. Inzaurralde , tel.nr. 071 5272214.