Studiegids

nl en

Capita Selecta - Taalcontact en culturele identiteit

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap of equivalent

Beschrijving

In deze cursus wordt taalcontact zowel vanuit een structureel als een socio-cultureel perspectief bestudeerd. We kijken naar verschillende typen taalcontact, waarbij grammaticalisatie als gevolg van dit contact ook aan bod komt. Aan de hand van voorbeelden van een aantal linguistic areas wordt bestudeerd in welke mate meertaligheid, code-switching en culturele gebruiken van belang zijn voor het type contact en het effect daarvan op de talen en sprekers in kwestie. Voorts wordt aandacht besteed aan de gevolgen van meer specifieke factoren die een rol kunnen spelen bij taalconctact, zoals linguïstische exogamie, evangelisatie, globalisering en taalpolitiek. Een aanzienlijk deel van de colleges zal gewijd zijn aan presentaties van de studenten over de opgegeven literatuur en daaruit voortvloeiende groepsdiscussies.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zouden studenten:

  • een brede kennis moeten hebben van de processen die zich voordoen wanneer twee of meerdere taalsystemen met elkaar in contact komen

  • inzicht moeten hebben in sociale en culturele factoren die een rol spelen bij taalcontact

  • zowel schriftelijk als mondeling op heldere en toegankelijke wijze verslag moeten kunnen doen van deze kennis en inzichten

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege, met veel ruimte voor discussie, op basis van literatuur die men vooraf dient te bestuderen. Om de groepsdiscussie te stimuleren, worden alle studenten geacht twee vragen voor te bereiden voor elke opgegeven tekst.

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uren die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het voorbereiden van de colleges

  • 62 uur voor het voorbereiden van de presentatie en het schrijven van de paper

Toetsing

  • Actieve deelname (20%)

  • Presentatie (30%)

  • Paper (50%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, powerpoints, opdrachten, etc.
Blackboard

Literatuur

Hickey, Raymond (ed.) (2010). The Handbook of Language Contact. Oxford: Wiley-Blackwell.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent