Studiegids

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tot voor kort was de psychologische en pedagogische kennis voornamelijk gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Globalisering en nieuwe migratiepatronen hebben tot het besef geleid dat deze kennis niet zonder meer generaliseerbaar is naar andere culturen of etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat pedagogen kennis nemen van niet-westerse opvoedings- en ontwikkelingspatronen. In deze cursus wordt aan de hand van theoretische modellen en theorieën een beeld gegeven van de enorme mondiale verscheidenheid in opvoeding en ontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan de methodologische en theoretische problemen waar de onderzoekster op stuit wanneer zij pedagogische en psychologische verschijnselen uit een andere (sub)cultuur tracht te begrijpen en verklaren. Hierbij moet mede gedacht worden aan de diagnostiek en assessment van kinderen met problemen.

Leerdoelen

 • Kennis maken met de interculturele variëteit van opvoeding en ontwikkeling.

 • Kennis verwerven en kunnen overdragen van theorieën over meertaligheid, meertalig onderwijs en de invloed van meertaligheid op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • Leren omgaan met methodologische en theoretische problemen bij het onderzoeken van pedagogische en psychologische verschijnselen binnen een cultureel diverse groep.

 • Kritisch leren reflecteren op het gebruik van diagnostiek en assessment in het algemeen en in cultureel diverse situaties in het bijzonder.

Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat vooral over opvoeding in multicultureel en cross-cultureel perspectief en het tweede deel over cultuur en opvoeding in de Nederlandse context, waarbij ook onderwerpen als meertaligheid, onderwijs, diagnostiek en hulpverlening aan bod komen.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A is een schriftelijk tentamen met multiple choice vragen, deeltoets B een schriftelijk tentamen met een combinatie van multiple choice vragen en open vragen. Voor elk van de twee deeltoetsen moet tenminste een 5 zijn behaald. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor deeltoets A en B en dient tenminste een 6 te zijn (waarbij het eindcijfer 5,50 wordt afgerond naar een 6). Haalt men ook bij de herkansing gemiddeld geen 6, dan vervalt een eventueel deelresultaat en begint men het jaar daarna weer in de aanvangssituatie.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Deel 1 (november/december 2013):

 • Gardiner, H. W., & Kosmitzki, C. (2011). Lives across cultures: Cross-cultural human development 5th Edition. Boston: Allyn & Bacon.
  ISBN-10: 0-205-84174-0, ISBN-13: 978-0-205-84174-5

Deel 2 (januari 2014):

 • Eldering, L. (2011). Cultuur en opvoeding (6e editie). Rotterdam: Lemniscaat
  ISBN-13: 978-90-477-04164

 • Aanvullende literatuur (artikelen, onderzoeksrapporten) wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. R. van der Veer. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft hij spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur.