Studiegids

nl en

Europese Codificatiegeschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Langzaam maar zeker tekenen zich in Europa de contouren af van een bijzonder staatkundig fenomeen: een supranationale regering die op steeds meer terreinen de politiek (en dus ook het recht) van de in de Europese Unie deelnemende nationale staten bepaalt en soms zelfs domineert. In de grond gaat dit Europese streven naar unificatie terug op herinneringen aan oude universele “Europese” staatsstructuren – het Romeinse rijk, het middeleeuwse Heilige Roomse rijk, de Rooms-katholieke kerk – die er in hoge mate toe hebben bijgedragen dat in Europa (tot op zekere hoogte) kan worden gesproken van een gemeenschappelijke (juridische) cultuur. In negen hoorcolleges gedurende vijf weken zal Prof. Zwalve een aantal staatkundige integratiemodellen behandelen die in de Europese (rechts)geschiedenis een dominante rol hebben gespeeld, te weten die van het Romeinse rijk en het daarop voortbouwende middeleeuwse Heilige Roomse rijk; de federale staatsvorm zoals die oudtijds bestond in de voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden en tegenwoordig in het Zwitserse Eedgenootschap en de Verenigde Staten van Noord Amerika; de doctrine van de “nationale staat” (die een vrucht is van de Franse revolutie) en de ineenstorting daarvan ten gevolge van de Wereldoorlogen. Tot slot wordt aandacht besteed aan het Europese integratieproces binnen het verband van de Europese Unie en de Raad van Europa.

Het vak wordt gegeven in negen colleges gedurende vijf weken. De colleges zijn zowel hoor- als werkcollege: een actieve werkhouding van de student is essentieel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De student verwerft kennis van historische opvattingen betreffende de staatkunde in Europa en krijgt inzicht in de doorwerking van die ideeën in het contemporaine staatkundig discours. De student wordt vertrouwd gemaakt met de historische wortels van moderne staatkundige begrippen en zal dientengevolge in staat zijn die begrippen beter op hun merites te boordelen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in de grondslagen en dragende juridische beginselen van de Europese staatkunde.

 • De student is vertrouwd met rechtshistorische opvattingen betreffende de staatkunde in Europa en heeft inzicht gekregen in de doorwerking van die ideeën in het contemporaine staatkundig discours.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 colleges gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof.mr. W.J. Zwalve

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Een overzicht van de per week vereiste voorbereiding wordt uitgereikt op college en bekend gemaakt via Blackboard. Studenten die het keuzevak willen volgen dienen vóór aanvang van het eerste college hoofdstuk III van het boek (zie hierna bij studiemateriaal) te hebben doorgelezen.

 • De colleges worden als gecombineerd hoorcollege en werkcollege interactief gegeven. Inbreng en een goede werkhouding worden daarom van de student verwacht.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen. Hiervoor dient u zich aan te melden via uSis.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis (derde druk), Den Haag 2006.

Werkboek:
Het werkboek is digitaal beschikbaar via Blackboard.

Reader:
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via een mail aan secretariaat: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: prof.mr. W.J. Zwalve

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.43

 • Bereikbaarheid: Dagelijks 14.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7440

 • E-mail: w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag 9.30-16.30u. en dinsdag 9.30-12.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.