Studiegids

nl en

(Inleiding) Jeugdrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2-3), jeugdbescherming en jeugdzorg (week 3-4), jeugd en strafrecht (week 4-5) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt. Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht in Leiden. Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en het vak is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen.
De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie en een gastspreker. Elke student die het keuzevak volgt, dient eenmaal een schriftelijke opdracht in te leveren en dient aanwezig te zijn bij de werkgroepen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het interdisciplinaire karakter van het jeugdrecht over meerdere rechtsgebieden , waarbij privaatrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en internationale aspecten centraal staan. # Het kunnen signaleren en inspelen op actuele ontwikkelingen in het jeugdrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in het jeugdrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • De student heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

 • De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het jeugdrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het jeugdrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning, n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning, n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die in de reader zijn opgenomen

Voor de (werkgroep)bijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid; studenten mogen met geldige reden eenmaal een werkgroep missen. Bij meer afwezigheid volgt een vervangende opdracht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (onder voorbehoud).

 • Tussentijds werk schriftelijk.
  Indien de tussentijdse opdracht als ‘goed’ wordt beoordeeld, wordt een halve bonuspunt (0,5) toegekend die meetelt bij het schriftelijk tentamen c.q. de eindopdracht.

Inleverprocedures
Nader af te spreken.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

P.Vlaardingerbroek e.a. (eds), Het hedendaagse personen en familierecht, Deventer: Kluwer 2011 (zesde druk).

n.n.b. (zie Blackboard)

Reader: Jeugdrecht verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl

Aanbevolen studiemateriaal
Wetgeving Jeugdrecht 2011/2012, J. Uit Beijerse (red.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

 • S. Meuwese, M. Blaak en M. Kaandorp, Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen: Ars Aequi Libri, laatste druk (te verschijnen in 2012).

 • J.E. Doek & P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdzorg, Amsterdam: Elsevier Juridisch, laatste druk.

 • Asser-De Boer, Personen- en familierecht, Asser-serie nr. 1, Deventer: Kluwer 2010 (zestiende druk).

 • M.J.C. Koens, A.P. van der Linden, Kind en Scheiding, monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 8, editie 2010, Den Haag: SDU 2010.

 • G. de Jonge, A.P. van der Linden, Jeugd & Strafrecht. Deventer: Kluwer, laatste druk.

 • J.A.C. Bartels, Jeugdstrafrecht (studiepockets strafrecht nr. 20). Deventer: Kluwer, 2012.
  Weijers & F. Imkamp (red.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011 (tweede druk

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Er kunnen maximaal 60 studenten meedoen aan dit vak.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. K.A.M. van der Zon

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 1569

 • E-mail: k.a.m.van.der.zon@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056 of 071- 527 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.