Studiegids

nl en

Arbeidsverhoudingen bij de Overheid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aan de orde komen het politieke krachtenveld waarin ambtenaren opereren, de rechtspositie van ambtenaren, ambtelijk ontslagrecht, sociale zekerheid, het CAO-recht bij de overheid, de medezeggenschap in overheidsondernemingen; de toegang tot de rechter en loyaliteit, integriteit en vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Inzicht geven in het ambtenarenrecht en de bijzondere vraagstukken die te maken hebben met het werken bij de overheid, die naast de rol van werkgever van de ambtenaren ook de rol van wetgever heeft te vervullen, de behartiger van het publieke belang..

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten dienen na afronding van dit vak zicht te hebben op de bijzondere aspecten van de arbeidsverhoudingen bij de overheid, die twee petten heeft: zowel de pet van wetgever als van werkgever. Tevens dienen studenten kennis te hebben van de kenmerken van de rechtspositie van ambtenaren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
De colleges hebben een mengkarakter tussen hoorcollege en werkcollege. De opdrachten worden besproken en op de laatste bijeenkomst wordt een debat gevoerd.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 weken, per week 2×2 uur

 • Namen docenten: prof.mr. R. Bekker (onder voorbehoud) & prof. mr. B. Barentsen en gastdocenten ( mr. L.C.J. Sprengers, mr. L.A.J. Schut), Mede door de inbreng van gastdocenten wordt het thema van het keuzevak vanuit verschillende invalshoeken uiteengezet.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen aan de hand van de opgegeven stof het college te hebben voorbereid en worden geacht een actieve inbreng tijdens de werkcolleges te hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (90% eindcijfer)

 • Tussentijdse opdrachten (10% eindcijfer). Regeling (incl. inleverprocedures) wordt op blackboard bekend gemaakt.

Inleverprocedures
Wordt in het werkboek bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Verhulp e.a., Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht, Boom Juridische Uitgeverijen, meest recente druk (zie blackboard)

 • Wetgeving: wettenbundel sociaal recht aangevuld met ambtelijke regelgeving (zie blackboard),

Werkboek:
Arbeidsverhoudingen bij de overheid

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt tijdens colleges of in het werkboek bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A1.51

 • Telefoon: 071 – 527 89 32

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.